Del

Valgmodul

Juridisk arbejde i praksis

Modulets formål er dels at bygge videre på eksisterende viden, færdigheder og kompetencer inden for grundlæggende forvaltningsret. Modulet har således et overbygningselement til det obligatoriske modul "Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration”. Dels at styrke dine evner til selvstændigt at løse juridiske problemstillinger af mere kompleks karakter, hvor afsættet er konkrete bestemmelser fra lovgivning, der kan varierer alt efter særlig aktualitet for den professionelle administrationsbachelors rolle i den offentlige sektor.

Indhold

Modulet er opdelt i en todelt struktur, der passer til modulets overordnede formål.

Du vil arbejde med temaet: Udvidet forvaltningsret. Her vil du stifte bekendtskab med konkrete principafgørelser, Ombudsmandens rolle og få ét indblik i vanlig juridisk praksis, når særligt Forvaltningsloven, Persondataloven og Offentlighedsloven anvendes af offentlige myndigheder.

Derudover vil du arbejde med et mere alsidigt indhold, i form af casebaseret juridisk problemløsning. På denne del trænes du til selvstændigt at forstå og udfordre gængse juridiske spilleregler på forskellige sektorområder. Lovgivningen kan variere mellem forskellige retsområder, alt efter dit eget ønske. du vil blive præsenteret for, hvordan man som embedsmand kan afdække sit juridiske manøvrerum ud fra konkret lovgivning, hvordan der kan arbejdes med juridiske effektiviseringer i den offentlige sektor samt hvordan særlige ordninger kan bruges innovativt.

For begge dele af modulet, udgøres de primære læringsressourcer af lovtekster samt teorier om beslutningsteori.

Praktiske færdigheder

Den studerende skal undervejs udarbejde en række produkter. Disse produkter træner den studerendes praktiske færdigheder. Blandt færdighederne, der knytter sig til de konkrete produkter, er træning af:

 • Juridisk argumentation
 • Fortolkning og skønsudøvelse i praksis
 • Anvendelse af forvaltningsretlige detailbestemmelser
 • Selvstændig problemknusning og identifikation af juridisk manøvrerum i konkrete cases

Læringsmål

Viden

Den studerende har viden om:

 • Samspillet mellem bestemmelser i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven
 • Loves opbygning, fortolkning og skønsudøvelse
 • Konkrete forsøgsordninger m.m. i det offentlige, med relevans for anvendelsesorienteret jura

 

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Knytte viden om juridiske retskilder - særligt på forvaltningsområdet - til konkrete casesDefinere fortolknings- og handlerum for givne offentlige myndigheder ud fra juridiske rammer
 • Bruge juridiske bestemmelser som afsæt for innovativ og effektiv opgaveløsning i det offentlige

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Bidrage til løsning af juridiske opgaver i den offentlige sektor
 • Selvstændigt ræsonnere juridisk i sager med rum for juridisk fortolkning
 • Benytte de juridiske rammer som ét effektivt styringsredskab i den offentlige sektor

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS
Intern bedømmelse
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt elemen

Du kan vælge dette modul på

Modul 10 (sommeroptag)

Modul 8 (vinteroptag)

Cxense Display