Del

Valgmodul

Organisering af beskæftigelsesindsatsen

Modulets formål er at du opnår viden om, hvordan beskæftigelsesindsatsen er organiseret og får redskaber til arbejde med udvikling af praksis. Endvidere sigtes der mod at du får indsigt i organisering fra staten til styrelser og videre til region og kommuner. Du får også indsigt i beskæftigelsesområdets mange målgrupper og beskæftigelsesfremmende indsatser.

Indhold

Modulets indhold vil blandt andet omhandle de retlige rammer for beskæftigelsesindsatsen, herunder f.eks. love og bekendtgørelser. Yderligere vil der være fokus på de forskellige organisationsformer, herunder danner de 14 målgrupper på beskæftigelsesområdet rammen om dette modul.

De tre hovedtyper af forvaltningsorganer: Stat-, regions, og kommunalforvaltning sættes i perspektiv med særlig fokus på ansvar og organisering af beskæftigelsesindsatsen.
Modulet er bygget op med undervisning i henholdsvis organisatorisk sammensætning og hvilken betydning denne sammensætning har for etablering og gennemførelse af indsatser. På dette valgmodul kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, arbejdsgrupper, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, digitalt understøttede læringsaktiviteter, egen studietid mv. 

Praktiske færdigheder

Du lærer endvidere hvordan kommunerne planlægger beskæftigelsesindsatsen ud fra beskæftigelsesplaner og samarbejder tværfagligt og tværsektorielt. herunder vil du opnå praktiske færdigheder vedr.

 • Beskæftigelsesområdets mange målgrupper og indsatser.
 • Hvordan kommunerne planlægger beskæftigelsesindsatsen og samarbejder tværfagligt og tværsektorielt
Viden om
 • Hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
 • Hvad der kendetegner en politisk styret organisation
 • Beskæftigelsesindsatsens indsatsområder samt beskæftigelsesplaner
 • Hvilke opgaver beskæftigelsesindsatsen varetager, samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen
Færdigheder

Den studerende kan 

 • Anvende sine kompetencer til at analysere og forstå hvordan beskæftigelsesindsatsen styres organisatorisk og politisk
 • Anvende sin viden til at forstå og vurdere praksisnære problemstillinger i forhold til målgrupper og indsatser
 • Reflektere over beskæftigelsesplaners betydning for egen praksis
 • Reflektere over og evaluere egen og andres indsats i forhold til udvikling af praksis
Kompetencer 

Den studerende kan 

 • Varetage lettere sagsbehandlingsopgaver om organisering og planlægning på beskæftigelsesområdet
 • Identificere hvornår andre samarbejdspartnere bør inddrages
 • Identificere tværfaglige og tværsektorielle indsatser
 • Tilegne sig ny viden på området

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, intern bedømmelse 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element.

Du kan vælge dette modul på

Modul 9 (sommeroptag)

Modul 7 (vinteroptag)

Cxense Display