Del

Biokemi (2021)

Kursusansvarlig

Samuel McEwen Walsh

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurset Almen og organisk kemi 

Formål

De studerende vil opnå en basal indsigt i og forståelse for biokemiens hovedområder og derved gøre dem i stand til at anvende denne viden til at løse bio- og kemiteknologiske problemstillinger. 

Indhold

 • Makromolekyler, membraner og subcellulære strukturer
 • Cellens makromolekylære organisation: Opbygning af proteiner, polysakkarider, lipider og nukleinsyrer fra små biomolekyler
 • Makromolekylernes rumlige strukturer og funktioner, herunder enzymers reaktive centre, coenzymer og katalytiske mekanisme, enzymkinetik og overordnet regulering
 • Cellens stofskifte: Nedbrydning af kulhydrater og energiomsætning ved elektrontransport og fosforyleringer. Regulering af metaboliske netværk.

Kursets laboratoriedel (svarende til 1 ECTS) skal illustrere de teoretiske principper gennem praktiske øvelser omfattende f.eks. proteinoprensning, enzymassays og spektroskopiske målemetoder.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Kende til simpel enzymkinetik
 • Redegøre for principperne bag metoder til proteinoprensning, strukturbestemmelse, aminosyrebestemmelse og karakterisering af proteiners kemiske og fysisk kemiske egenskaber (herunder immunodetektionsmetoder)
 • Beskrive hvordan anaboliske og kataboliske reaktionsveje i den centrale metabolisme fører til udnyttelse af kemisk bundet energi og opbygning af makromolekylernes monomerer
 • Beskrive enzymtype, coenzym, substrat og produkt for de individuelle reaktioner i hhv. glykolysen, gluconeogenesen og citronsyrecyklus, samt reaktionernes regulering
 • Beskrive kulhydraters struktur og redegøre for funktionerne af de forskellige makromolekylære kulhydrattyper
 • Redegøre for respirationskædens transport af elektroner fra NADH til oxygen, samt dannelsen og udnyttelsen af protongradienten over cellemembranen (uhæmmet, hæmmet samt afkoblet)
 • Redegøre for samspillet mellem forskellige reaktionsveje, og med cellens omgivelser
 • Forstå og forklare opbygningen af DNA og RNA 

Færdigheder

 • Beskrive aminosyrernes struktur samt redegøre for de kemiske og fysisk kemiske principper bag stabiliseringen af proteiners sekundære, tertiære og kvarternære struktur
 • Redegøre for de proteinkemiske beskrivelser af substratbinding, katalyse og regulering (aktivering og inhibering) ved hjælp af begreber som specificitet, affinitet, induced fit, allosteri, cooperativitet, kovalent modifikation og reversibilitet
 • Beskrive strukturen af lipider og redegøre for cellemembranens opbygning

Kompetencer 

 • Kunne udføre, konkludere på og perspektivere mindre eksperimentelle forsøg indenfor kursets faglige emner 

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveregning og laboratorieøvelser 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle planlagte aktiviteter med eksterne undervisere

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter og laboratorierapporter samt regne-/matematikprogram. Ingen internetadgang. 

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen