Del

Mikrobiologi (2021)

Kursusansvarlig

Janne Holm Anov

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi

Formål

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvordan mikroorganismer er opbygget, hvordan man identificere dem og tæller dem, samt hvor og hvordan de anvendes i industriel sammenhæng.

Indhold

 • Mikroorganismers opbygning og funktion, herunder cellestrukturer og organellers funktioner i prokaryote og eukaryote celler
 • Mikroorganismers vækst og næringskrav samt fysiologiske betingelser for vækst  
 • Mikrobiel metabolisme, herunder bl.a. anabolisme, katabolisme, ATP som energidepot, respiration, fermentering, fotosyntese, Calvin-Benson cyklus, og biosyntese
 • Mikroorganismers rolle inden for industrielle processer, herunder bl.a. mejeriproduktion, fermenteringer ift. Saccharomyces cerevisiae, spildevandsrensning og anaerobe reaktorer  
 • Basal mikrobiel genetik hos prokaryoter og eurokaryoter, herunder bl.a. kromosomer og plasmider
 • Taxonomi og phylogeni hos prokaryote og eukaryote organismer med henblik på simpel karakterisering og klassificering

Kursets laboratoriedel (svarende til 4 ECTS) skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser omfattende bl.a. 

 • Dyrkningsmedier og metoder koblet til mikrobiel næring og vækst
 • Måling af mikrobiel vækst f.eks. Koch pladespredning, MPN og tørstof
 • Sterilisering og desinficering
 • Identifikation af bakterievækst ved klassisk diagnostik i relation til medicinalsektoren, fødevarekontrol m.v.  
 • Fermentering indenfor medico- og fødevareindustrien 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Beskrive mikroorganismernes opbygning og funktion herunder: Cellestrukturer og organellers funktioner i prokaryote og eukaryote celler bl.a. flageller, cilier, cellevægge, cytoplasmamembraner, membrantransport, cytoplasma, ribosomer, nucleus, kromatin, ru og glat endoplasmatisk reticulum, golgi apparatet, vakuoler/vesikler, lysosomer, peroxisomer, mitokondrier, kloroplaster, klorofyl og thylakoid membraner
 • Beskrive vækst og næringskrav af mikroorganismer (auto-, hetero-, kemo- og fototrofe) samt fysiologiske betingelser for vækst
 • Identificere overordnede principper i mikrobiel metabolisme, herunder bl.a. anabolisme, katabolisme, respiration, fermentering, fotosyntese, Calvin-Benson cyklus, biosyntese af kulhydrat, fedt, protein og nukleotider
 • Beskrive mikroorganismers rolle indenfor:

  • Fødevaremikrobiologi f.eks. fermentering, mejeriproduktion og slagterier
  • Industriel mikrobiologi f.eks. fermenteringer ift. Saccharomyces cerevisiae
  • Mikrobiel økologi f.eks. anaerobe reaktorer, spildevandsanlæg og mikrobiota

 • Identificere de mest anvendte metoder til sterilisering og desinficering
 • Beskrive identificering af bakterier ved klassisk diagnostik  
 • Identificere taxonomi og phylogeni hos prokaryote og eukaryote organismer med henblik på simpel karakterisering og klassificering
 • Beskrive basal mikrobiel genetik hos prokaryoter og eurokaryoter bl.a. kromosomer, plasmider og konjugering/transposoner  

Færdigheder

 • Identificere og anvende metoder koblet til mikrobiel næring og vækst f.eks. valg af dyrkningsmedie
 • Identificere og anvende forskellige metoder til måling af mikrobiel vækst f.eks. Koch pladespredning, MPN og tørstof
 • Redegøre for og beregne på mikrobiel vækst ift. lag, log, stationær og døds-faser ud fra simple matematiske modeller 

Kompetencer 

 • Kunne relatere kursets faglige viden og metoder til anvendelse inden for kvalitetssikring af industriprocesser  
 • Selvstændigt kunne forklare og udføre identifikation af bakterier ved klassisk diagnostik
 • Styring af mikrobiel vækst vha. fysiske og kemiske metoder
 • Anvende, udvælge og vurdere metoder til sterilisering og desinficering
 • Opsætte, monitorere og evaluere på en udvalgt fermenteringsproces 

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveregning og laboratorieøvelser

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Mundtlig prøve baseret på en udvalgt laboratorieøvelse samt et teoretisk emne. Prøvens varighed: 30 min. Ingen forberedelsestid.

Tilladte hjælpemidler: Rapporter over laboratorieøvelser. Ingen internetadgang. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen