Del

Projekt 2 Anvendt mikrobiologi (2021)

Kursusansvarlig

Esperanza Jurado

Semesterplacering

Forår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk og engelsk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i Projekt 1 Industriel bioteknologi

Formål

Der arbejdes i grupper med et projekt om anvendt mikrobiologi i industriel sammenhæng f.eks. procesanlæg til produktion af bioenergi eller biologisk rensning. Projektarbejdet udføres i henhold til Conceive, Design, Implement, Operate (CDIO) principperne og indeholder en praktisk del, hvor en given projektudfordring skal belyses. Der tages udgangspunkt i industrielle problemstillinger med f.eks. biogasreaktorer, mejeriproduktion eller slamanlæg. Alt præsenteres og diskuteres i en samlet projektrapport. 

Indhold

Anvendt mikrobiologi

 • Basal kendskab til opbygning af fermentorer og reaktorer  
 • Mikrobiologi i forhold til bioteknologiske processer
 • Biogasreaktorer
 • Nitrifikation/denitrifikation
 • Analyse af bioteknologiske produktstrømme

Projektarbejde, laboratoriefærdigheder og formidling

 • CDIO-principper og projektfaser  
 • Projektarbejde med fokus på fremdrift, mål, organisering og planlægning
 • Introduktion til ressourcestyring og projektøkonomi
 • Projektplan og projektjustering
 • Opfølgning på teamroller
 • Forsøgsdesign, dataopsamling, -dokumentation og -behandling
 • Systematisk litteratursøgning
 • Anvende mikrobiologiske laboratorieteknikker
 • Rapportskrivning med fokus på eksperimentelt arbejde og resultater
 • Projektpræsentation

Læringsmål

Den studerende skal selvstændigt sætte sig ind i en bioteknologisk produktionsproces f.eks. behandling af spildevand, biogasproduktion eller anvendelse af fermentering i mejeriproduktion. Herunder f.eks. beskrive hvilke biokemiske processer der foregår samt forklare hvilke mikroorganismer der indgår.

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Forstå og forklare mikrobiologiske principper i forhold til udvalgte bioteknologiske processer    
 • Forstå og forklare opbygning og funktion af fermentorer og reaktorer. Herunder f.eks. biogasreaktorer  
 • Forstå og forklare principper for nitrifikation/denitrifikation
 • Forstå og forklare principper for forsøgsdesign og databehandling

Færdigheder

 • Redegøre for udvalgte mikrobiologiske processer, der anvendes industrielt  
 • Analysere og redegøre for bioteknologiske produktstrømme
 • Udforme forsøgsdesign til belysning af specifikke bioteknologiske produktionsprocesser
 • Implementere mikrobiologiske forsøgsdesign i laboratorieskala
 • Anvendelse af mikrobiologiske teknikker og indsamling af eksperimentelle data
 • Gennemføre dataanalyse og -behandling af eksperimentelle data
 • Gennemføre faglig relevant litteratursøgning

Kompetencer 

 • Redegøre for og anvende CDIO-principper i projektsammenhæng  
 • Udføre og løbende evaluere en projektplan samt -budget  
 • Arbejde sammen med andre om et praktisk projektforløb
 • Kommunikere et projekts forløb samt resultater på skrift og i tale 

Undervisningsform

Holdundervisning, projektvejledning, mikrobiologisk laboratoriearbejde og virksomhedsbesøg

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens del 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle planlagte aktiviteter med eksterne undervisere
 • Aflevering og godkendelse af skriftlig projektplan og –budget
 • Præsentation af projektplan- og budget til vejledningsseminar

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe præsenterer deres projekt (20 min). Efterfølgende eksamineres individuelt ved spørgsmål fra vejlederpanel. Individuel prøves varighed: 10 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport og præsentation. 

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Projektrapport (50%) og mundtlig prøve (50%).

Censur

Intern

Bedømmelse

7-trinsskalaen