Del

Kemiske enhedsoperationer (2020)

Kursusansvarlig

Simon Craige

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Engelsk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1 og Statistik (tidligere Matematik 2) , Fysisk kemi samt Projekt 1 og 2 anbefales.  

Formål

Hensigten med kurset er, at give de studerende et tilstrækkeligt fundament til at forstå og anvende ingeniørmæssige processer, der forekommer i den procestekniske industri, som omfatter bl.a. kemisk, biokemisk og farmaceutisk industri samt dele af fødevareindustrien.

I kurset vil den studerende blive præsenteret for en lang række enhedsoperationer, og der vil blive lagt vægt på forståelse for enhedsoperationernes fysiske/kemiske grundlag, apparaternes virkemåde og beregninger relateret til de enkelte enhedsoperationer. Endelig skal den studerende opnå en forståelse af, hvordan de enkelte enhedsoperationer sammensættes til at udgøre komplette procesanlæg.

Indhold

 • Anvendelse og forståelse af tekniske og procesrelaterede tegninger 
 • Principperne bag procesdesign
 • Forsyninger, services og udstyr, der er nødvendige for at drive et procesanlæg 
 • Strømning i rørsystemer, herunder pumper, flowmåling, ventilatorer og kompressorer
 • Beholdere og tanke 
 • Filtrering og membranprocesser
 • Sedimentation og sedimentationsprocesser (tyknere, cykloner, centrifuger, fluid bed m.v.)
 • Varmetransmission, herunder dimensionering af varmevekslere
 • Stofoverføringsprocesser, herunder destillation, absorption/adsorption og ekstraktion
 • Inddampning og tørring
 • Krystallisation

Kursets praktiske del (svarende til 4 ECTS) skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser omfattende udvalgte kemiske enhedsoperationer fra ovenstående liste.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Forklare det fysiske/kemiske grundlag for de behandlede enhedsoperationer
 • Beskrive apparaternes opbygning og virkemåde 

Færdigheder

 • Redegøre for hvordan en produktionsproces kan nedbrydes i enhedsoperationer
 • Beregne størrelser, sammensætning, tryk og temperatur af strømme i procesanlæg
 • Beregne varmeenergi-udveksling i procesanlæg
 • Dimensionere procesudstyr for de udvalgte enhedsoperationer (ikke detaljeret dimensionering)

Kompetencer 

 • Vurdere, hvordan ændringer i procesbetingelser eller -udstyr kan påvirke en proces
 • Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med praktiske kemiske enhedsoperationer efter givne forskrifter
 • Opsamle og analysere data fra udvalgte kemiske enhedsoperationer

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveregning virksomhedsbesøg og eksperimentelt arbejde.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i praktiske øvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse
 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle undervisningsaktiviteter med eksterne undervisere

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Mundtlig prøve baseret på en udvalgt praktisk øvelse samt et teoretisk emne. Prøvens varighed: 30 min. Ingen forberedelsestid.

Tilladte hjælpemidler: Rapporter over praktiske øvelser. Ingen internetadgang. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen