Del

Teknisk kemi (2020)

Kursusansvarlig

Kresten Troelstrup Meisler

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1 og Statistik (tidligere Matematik 2), Fysisk kemi samt Projekt 1 og 2 anbefales.

Formål

Formålet med kurset er, at den studerende får indsigt i basale begreber og metoder, der anvendes til at beskrive industrielle processer inden for kemi og bioteknologi. Endvidere skal den studerende tilegne sig evnen til at udføre beregninger på masse- og energistrømme til og fra anlæg og processer.

Indhold

 • Beskrivelse af strømme til og fra anlæg og processer
 • Beregninger på batch- og flowprocesser under hensyntagen til frihedsgrader
 • Optegning og brug af processflowdiagrammer
 • Opstilling og afstemning af reaktionsskemaer, massebalancer og energibalancer
 • Beregninger på kemiske processer, heriblandt

  • udbytte, selektivitet og omsætningsgrad
  • energibalancer for både ikke-reaktive og reaktive systemer  

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Forstå og forklare strømme til og fra tekniske anlæg og kemiske processer
 • Beskrive fysiske forhold, herunder ligevægtsforhold, for både enkelt-og flerfase systemer

Færdigheder

 • Vurdere, om der for en enkelt proces er tale om en batch- eller en flowproces
 • Omsætte beskrivende tekst af et procesanlæg til et flowdiagram med baggrund i en generel forståelse for og kendskab til strømme til og fra anlæg og processer som angivet ovenfor. Herunder entydigt og systematisk kunne angive:

  • konsistente enheder 
  • logiske symboler for ubekendte

 • Vurdere, om et system er entydigt bestemt ud fra begrebet frihedsgrader
 • Redegøre for valg af relevante fysiske/kemiske approksimationer samt argumentere for, hvornår disse kan anvendes
 • Opskrive relevante afstemte reaktionsskemaer for kemiske processer
 • Opstille logiske massebalancer, herunder molekyle- og atombalancer
 • Anvende ligninger til beskrivelse af: 

  • tilstandsligninger for gasser, Henrys lov og Raoults lov 
  • anvende tilnærmede metoder til bestemmelse af data

 • Anvende grafiske metoder
 • Beregne manglende data ud fra opstillede balancer og andre ligninger
 • Opstille og regne på energibalancer for både reaktive og ikke-reaktive systemer
 • Vurdere rimeligheden i beregnede resultater, herunder

  • stofmængder/masser og –strømme 
  • molbrøkers størrelse
  • temperaturniveauer
  • energimængder og –strømme

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveregning.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter og regne-/matematikprogrammer. Ingen internetadgang. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen