Del

Analytisk kemi 1 (2020)

Kursusansvarlig

Elsebeth Langholz Kendix

Semesterplacering

Forår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk og engelsk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1 og Statistik (tidligere Matematik 2), Biokemi samt Almen og Organisk kemi anbefales. 

Formål

Kurset giver en grundlæggende indføring i kvantitativ kemisk analyse og den statistiske behandling af analyseresultater. Kurset vil give den studerende praktisk erfaring med anvendelse af statistik i forbindelse med afrapportering af egne data fra laboratorieforsøg. Kurset vil tillige give den studerende en grundlæggende forståelse for statistisk forsøgsplanlægning og procesoptimering ud fra data.

Indhold

Kvantitativ kemisk analyse

 • Potentiometri
 • Spektrofotometri (UV-VIS, IR, NIR og fluorescens)  
 • Atomabsorption og –emission
 • Kromatografiske principper
 • Gaskromatografi (GC)
 • Højtryks væskekromatografi (HPLC)
 • Massespektrometri (MS) 

Forsøgsplanlægning og statistik

 • Anvendelse af standarder
 • Metodevalidering
 • Usikkerhedsberegninger på måleresultater
 • Forsøgsplanlægning
 • Statistisk kontrol
 • Prøveforberedelse

Kursets laboratoriedel (svarende til 1,5 ECTS) skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser omfattende f.eks. spektrofotometri, kromatografi og elektroforese

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Redegøre for de kvantitative analysemetoder, som er omfattet af kurset
 • Redegøre for valg af kvalitetssikringsmetoder 

Færdigheder

 • Anvende standarder
 • Vurdere interferenser
 • Bestemme detektionsgrænser
 • Vælge en analytisk metode ud fra en kemisk struktur
 • Optimere en analytisk metode med henblik på følsomhed

Kompetencer 

 • Udføre selvstændigt arbejde i et analytisk kemisk laboratorie
 • Foretage passende prøveforberedelse forud for en analytisk bestemmelse
 • Planlægge og evaluere en forsøgsserie
 • Selvstændigt planlægge og gennemføre en kemisk analyse ved en udvalgt metode
 • Afrapportere og diskutere egne måleresultater inkl. usikkerhedsberegninger

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveregning og laboratorieøvelser samt projektarbejde i 3-ugers perioden. 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Mundtlig prøve baseret på eget projekt- og laboratoriearbejde, et teoretisk emne samt valg af analytisk metode ud fra en ukendt kemisk struktur. Prøvens varighed: 30 min. Der er ingen forberedelsestid. 

Tilladte hjælpemidler: Rapporter over projekt- og laboratorieøvelser. Ingen internetadgang. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen