Del

Projekt 4 Downstream processing (2020)

Kursusansvarlig

Esperanza Jurado

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Engelsk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Projekt 1, 2 og 3 samt Analytisk Kemi 1, Enzymteknologi, Kemiske enhedsoperationer og Teknisk Kemi. 

Formål

Kurset gør den studerende i stand til at vælge den rette sekvens af enhedsoperationer til oprensning af bioprodukter samt forstå, hvilke egenskaber der er styrende for valg af oprensningsstrategi. Den studerende får ligeledes kendskab til analysemetoder, der anvendes ved oprensning, samt indblik i, hvordan produktkrav og –renhed påvirker processen. Den studerende vil således være i stand til at sammensætte og opskalere en oprensningsproces.

I projektdelen arbejdes med en praktisk problemstilling vedrørende oprensning og karakterisering af et bioprodukt. Projektet udføres i henhold til Conceive, Design, Implement, Operate (CDIO) principperne med fokus på forsøgsplanlægning, kvalitet og validering, projektstyring samt videnskabelig formidling. Projektets resultater samles i en projektrapport. 

Indhold

Downstream processing

 • Bioprodukter som f.eks. enzymer, antibiotika, proteiner og organiske syrer
 • Enhedsoperationer til oprensning, herunder beregninger på disse
 • Oprensningsteknikker og-strategier, herunder betydning af faktorer som tid, adskillelse, kapacitet og udbytte
 • Søjleprocesser, herunder f.eks. enzym immobilisering og modellering
 • Membranfiltreringsprocesser
 • Produktegenskabers betydning for oprensningsstrategi  
 • Karakterisering af udvalgte bioprodukter f.eks. enzymer
 • Analysemetoder til kvantificering samt bestemmelse af f.eks. renhed og aktivitet
 • Produktkrav og produktrenhed
 • Diskussion af givne videnskabelige artiklers oprensningsstrategi, valg af enhedsoperationer, analysemetoder samt resultater

Projektarbejde, laboratoriefærdigheder og formidling

 • Opfølgning på CDIO-principper og projektfaser
 • Projektarbejde med fokus på business case udvikling og samarbejde med interessenter
 • Projektstyringsværktøjer  
 • Operationalisering af projektets resultater, herunder f.eks. opskalering, implementering, produktholdbarhed, symbiosemuligheder, miljøvurdering, arbejdsmiljøforhold, Coorporate Social Responsibility (CSR)
 • Kvalitet og validering af forsøgsdata
 • Rapportskrivning med fokus på diskussion og perspektivering

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Beskrive oprensningens forskellige faser samt oprensningens dilemma mellem tid, adskillelse, kapacitet og udbytte
 • Forklare egenskaber ved givne bioprodukter, der er styrende for valg af oprensningsstrategi og enhedsoperationer
 • Beskrive funktion og anvendelsesmuligheder for givne enhedsoperationer til oprensning af bioprodukter
 • Forstå og forklare udarbejdelse og anvendelse af en business case

Færdigheder

 • Prioritere mellem tid, adskillelse, kapacitet og udbytte i oprensningens forskellige faser samt relatere dette til valg af enhedsoperation
 • Bruge givne bioprodukters egenskaber til udvælgelse og udarbejdelse af et plausibelt oprensningsdesign
 • Udvise overblik over analytiske metoders anvendelse og vælge relevante metoder til renheds- og aktivitetsbestemmelse samt kvantificering af bioprodukter
 • Foretage relevante beregninger på givne enhedsoperationer til oprensning af bioprodukter
 • Reflektere over samarbejdsflader for projektet 

Kompetencer 

 • Diskutere givne videnskabelige artiklers valg af oprensningsstrategi, enhedsoperationer og analysemetoder samt kommentere på resultater og diskussion
 • Redegøre for og foretage beregninger på, hvordan ændringer i en enhedsoperation påvirker de andre enhedsoperationer i oprensningen
 • Anvende et bioprodukts egenskaber til analyse, planlægning, diskussion og evaluering af dets oprensning og karakterisering
 • Udvælge, sammensætte, diskutere og udføre relevante oprensningsteknikker samt analysemetoder til kvantificering af disse for et udvalgt bioprodukt
 • Forholde sig kritisk til anvendte metoder og resultater
 • Udføre projektarbejde efter CDIO-principperne, herunder kunne lave en udførlig projektplan samt anvende projektstyringsværktøjer
 • Præsentere og diskutere udvalgte aspekter mht. operationalisering af projektarbejdets resultater  

Undervisningsform

Holdundervisning, projektvejledning, praktisk eksperimentelt arbejde og virksomhedsbesøg. 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle planlagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser
 • Deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt.

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe præsenterer deres projekt sammen (20 min.) og deltager i fælles diskussion (20 min.). Efterfølgende eksamineres studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 10 min. pr. studerende.

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport samt projektpræsentation. Ingen internetadgang.  

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Projektrapport (50%) og mundtlig prøve (50%). 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen