Del

Bachelorprojekt (2020)

Kursusansvarlig

Kathrine Bisgaard Christensen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

20

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kurser svarende til 180 ECTS inkl. alle obligatoriske fag skal være bestået inden bachelorprojektet kan påbegyndes. Kurser svarende til 190 ECTS skal være bestået inden den studerende kan tilmeldes til bachelorprøven

Formål

Ingeniøruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som skal dokumentere den studerendes evne til at anvende ingeniørmæssige teorier og metoder inden for et fagligt afgrænset emne.

Emner/Indhold

Projektarbejde som omhandler en selvstændig eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling med ingeniørfaglig, bioteknologisk indhold. Dette kan ske i samarbejde med en relevant virksomhed eller som en del af et udviklingsprojekt. Projektarbejdet kan udføres af en gruppe på højst 2 studerende. 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført bachelorprojektet at kunne: 

Færdigheder

 • Udføre ingeniørmæssigt rutinearbejde inden for fagområdet
 • Kommunikere resultater af et projekt skriftligt til fagfolk såvel som andre målgrupper f.eks. kunder
 • Præsentere resultater af et projekt mundtligt og skriftligt 

Kompetencer 

 • Styre og udføre et længere projektforløb mht. ressourcer og tid
 • Inddrage relevante videnskabelige metoder samt faglitteratur i løsning af en kompleks problemstilling  
 • Afgrænse og finde løsningsmodeller til en ingeniørfaglig udfordring
 • Integrere f.eks. sociale, økonomiske, proces-, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i en løsningsmodel
 • Forholde sig kritisk og reflekterende til bachelorprojektets metoder og resultater
 • Kunne formidle projektets faser og resultater i en videnskabelig rapport, der bl.a. har et koncist abstract, en udførlig diskussion og perspektivering samt gør korrekt bug af referencer  

Undervisningsform

Projektvejledning 

Forudsætninger for prøvedeltagelse 

 • Deltagelse i obligatoriske vejledningssessioner

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige og bachelorprojektvejleder. 

Prøver og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport

Individuel mundtlig prøve (1 time), herunder en mundtlig præsentation af projektet som helhed samt eksamination.

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport samt præsentation. Den endelige bedømmelse er en helhedsvurdering af projektrapporten samt præstationen ved den mundtlige eksamen.  

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen