Del

Projekt 1 Industriel bioteknologi (2020)

Kursusansvarlig

Janne Holm Anov

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi

Formål

Der arbejdes i grupper om en given bioteknologisk produktionsproces. Hvordan ser produktionsflow ud fra råvare til produkt? Hvilke enhedsoperationer samt kemiske og bioteknologiske processer indgår? Med udgangspunkt i hele eller dele af produktionsprocessen skal der bl.a. optegnes procesflowdiagrammer, skrives procesbeskrivelser og laves beregninger på enkeltprocesser f.eks. massebalancer. Alt præsenteres og diskuteres i en samlet projektrapport.

Indhold

Industriel bioteknologi

 • Enheder, processer og procesvariable
 • Introduktion til kemiske enhedsoperationer
 • Optegning og anvendelse af produktions- og procesflowdiagrammer
 • Masse- og stofbalancer
 • Produktionsprocesser i praksis
 • Kemisk/biologisk grundlag for udvalgt produktionsproces

Projektarbejde og formidling

 • Projektarbejde med fokus på samarbejde og projektplan
 • Teamroller
 • Litteratursøgning og referencebrug
 • Introduktion til rapportskrivning og -struktur
 • Introduktion til digital formidling
 • Introduktion til mundtlig præsentationsteknik

Læringsmål

Den studerende skal opnå evnen til selvstændigt at skaffe sig et overblik over en større bioteknologisk produktion, herunder kunne opstille og regne på massebalancer for dele af et procesteknisk anlæg. Den studerende skal også kunne beskrive kemi- og bioteknologiske forhold i relation til produktionen samt generelle forhold vedrørende den praktiske produktionsproces.

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Forstå og forklare principper for opstilling af simple stationære massebalancer
 • Forstå og forklare opbygning og funktion af udvalgte kemiske enhedsoperationer
 • Forstå og forklare procesdiagrammer for en bioteknologisk produktion
 • Forstå og forklare metoder til projektplanlægning, -organisering og –styring

Færdigheder

 • Beskrive og regne på simple procestekniske anlæg, herunder kunne identificere basale principper og komponenter
 • Foretage simple beregninger på udvalgte kemiske enhedsoperationer
 • Redegøre for og opstille simple massebalancer
 • Redegøre for kemien/biologien bag en udvalgt bioteknologisk proces
 • Finde og anvende relevant faglig information fra lærebøger, databaser og lignende.
 • Redegøre for projektets forløb med fokus på gruppens samarbejde

Kompetencer 

 • Vurdere og perspektivere tekniske og bioteknologiske udfordringer for et givent produktionsanlæg
 • Samarbejde om et projekt i en gruppe
 • Gennemføre et projektarbejde under anvendelse af projektarbejdsformens teknikker (projektplanlægning, -organisering og -styring), herunder udforme en samarbejdsaftale, opsætte og vedligeholde projekt- samt tidsplaner og gennemføre projektmøder
 • Dokumentere et projektarbejde og dets resultater i en skriftlig projektrapport ud fra givne retningslinjer
 • Fremlægge projektarbejdet og dets resultater mundtligt

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveregning, projektvejledning og virksomhedsbesøg

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle planlagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser
 • Aflevering og godkendelse af tre skriftlige opgaver i relation til projektet
 • Aflevering af individuel skriftlig evaluering af projektarbejdet og – processen
 • Præsentation af digital formidling samt projekt for holdet

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport 
 • Produktion og aflevering af digital formidling af projekt
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Studerende udprøves individuelt ved spørgsmål fra panel. Prøvens varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Ingen internetadgang.

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Projektrapport (40%), digital formidling (10%) samt individuel præstation til mundtlig prøve (50%).

Censur

Ekstern: Projektrapport og mundtlig prøve.

Intern: Digital formidling.

Bedømmelse

7-trinsskalaen