Del

Analytisk kemi 2 (2020)

Kursusansvarlig

Kathrine Bisgaard Christensen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk

Kursustype

Valgkursus

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Fysisk kemi og Analytisk Kemi 1 anbefales. 

Formål

Kurset giver en praktisk indføring i GC og HPLC, herunder instrumentering, valg af kolonne, eluent etc. Der gives tillige en indføring i brugen af IR, NIR og NMR spektroskopi i kvantitativ kemisk analyse.

Indhold

Gaskromatografi (GC) 

 • Kolonner
 • Bæregas
 • Detektion 

 Højtryks væskekromatografi (HPLC) 

 • Stationære og mobile faser
 • Normal og omvendt fase HPLC
 • Chiral HPLC
 • Ionbytnings HPLC
 • Detektion 

Infrarød og nærinfrarød spektroskopi 

 • Molekylære vibrationer
 • Det infrarøde spektralområde
 • Kvantitativ NIR 

Kernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR) 

 • Kernespin
 • Kemisk skift
 • Hyperfin kobling
 • Kvantitativ NMR 

Kursets laboratoriedel (svarende til 1,5 ECTS) skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske            principper gennem praktiske øvelser.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Redegøre for principperne i kromatografiske separationsmetoder for de i kurset behandlede teknikker
 • Redegøre for principperne i detektionsmetoder
 • Redegøre for princippet i kernemagnetisk resonans.
 • Redegøre for princippet i IR-spektroskopi

Færdigheder

 • Redegøre for indflydelsen af pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder
 • Anvende spektroskopiske data til kvantitative bestemmelser

Kompetencer 

 • Vurdere de i kurset behandlede analysemetoder i forhold til selektivitet og sensitivitet
 • Præsentere og vurdere resultaterne af en kemisk analyse 

Undervisningsform

Holdundervisning og laboratorieøvelser 

Forudsætninger for prøvedeltagelse 

 • Aktiv deltagelse i laboratorieøvelser samt godkendelse af afleveringsopgaver i forbindelse med disse.  

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 3 timer.

Tilladte hjælpemidler: Lærebøger, noter, laboratorierapporter samt regne-matematikprogram. Ingen internetadgang

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen