Del

Molekylærbiologi 2 (2020)

Kursusansvarlig

Kim Blanksø Pedersen 

Semesterplacering

Efterår (3-ugers perioden i januar)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk 

Kursustype

Valgkursus

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Molekylærbiologi 1 og Enzymteknologi.  

Formål

Formålet er at give en indføring i funktion af molekylærbiologiske metoder til modificering og analyse af udvalgte organismer med forskellige metoder. Den studerende får dermed et indblik i de molekylærbiologiske baggrunde for disse metoder og analysers funktion.  At give den studerende en indføring i krav til laboratorier, instrumenter, reagenser, produktionsmetoder og -materialer. 

Indhold

 • Bioinformatik, dataanalyse og statistik
 • qPCR, ddPCR og genekspression
 • NGS DNA sekvensering
 • Protein evolution
 • Syntetisk biologi
 • Metabolic engineering
 • CRISPR/Cas9

Kursets laboratoriedel (svarende til 1,5 ECTS) skal illustrere enkelte basale teknikker i genetic engineering og molekylærbiologisk analyse. 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Beskrive de fysiske og kemiske baggrunde for de instrumenter der bruges i DNA/RNA analyse 

Færdigheder

 • Skal kunne benytte grundlæggende molekylærbiologiske metoder til genetic engineering
 • Skal kunne redegøre for de vigtigste typer af genetic engineering og foreslå den bedst egnede for et givet projekt
 • Kunne redegøre for valg af produktionsorganisme og celletyper
 • Skal kunne redegøre for metoder til undersøgelse af genekspression
 • Kunne redegøre for valget af relevante biomarkører 

Kompetencer 

 • Diskutere og reflektere over udvalgte teknikker til genetic engineering
 • Planlægge, udføre og evaluere molekylærbiologiske analyser
 • Selvstændigt kunne styre tids- og ressourceforbrug på baggrund af et budget

Undervisningsform

Holdundervisning og laboratorieøvelser

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i laboratorieøvelser

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektposter, der udarbejdes gruppevis
 • Præsentation af projektposter i gruppe. Præsentationens varighed: 30 min. 
 • Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektposter. Prøvens varighed: 20 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektposter. Ingen internetadgang.

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Samlet bedømmelse af projektposter og gruppepræsentation (50%) og mundtlig prøve (50%). 

Censur

Intern

Bedømmelse

7-trinsskalaen