Del

Produktions- og virksomhedsledelse (2019)

Kursusansvarlig

Anne Louise Strange Vaarby

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Engelsk 

Kursustype

Valgkursus 

Forudsætninger

Kompetencer svarende til 1.- 4. semester af uddannelsen til diplomingeniør i bioteknologi. 

Formål

Kurset beskæftiger sig med organisering og ledelse på ingeniørvirksomheder. Kurset vil give den studerende en grundlæggende forståelse for drift, ledelse og kommunikation i en produktionsvirksomhed. 

Indhold

Kurset omhandler de aspekter, der er forbundet med produktions- og virksomhedsledelse på et operationelt og praktisk niveau:  

 • Ledelse og kommunikation
 • Forandringsledelse
 • Stakeholder management
 • Målstyring
 • Lean og Six Sigma
 • Økonomi på et overordnet plan

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne:

Viden

 • Redegøre for virksomhedens organisering, governance og strategi
 • Redegøre for sammenhængen mellem strategi, målstyring og produktionsdrift
 • Indsigt i praktisk ledelse og motivation 

Færdigheder

 • Udarbejde handleplaner for forandringstiltag 
 • Udarbejde budget og deltage i økonomiopfølgning 

Kompetencer 

 • Kommunikerer med forskellige faggrupper
 • Anvende målstyring i en produktionskontekst
 • Omsætte ledelsesteori til praksis

Undervisningsform

Holdundervisning og gruppearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Deltagelse i gruppearbejde
 • Aflevering af individuelt udarbejdet synopsis

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler 

Mundtlig individuel prøve på baggrund af individuelt udarbejdet synopsis. Prøvens varighed: 30 min. 

Tilladte hjælpemidler: Synopsis. Ingen internetadgang.

Endelig bedømmelse er en helhedsvurdering af den skriftlige synopsis og præstationen til den mundtlige prøve.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen