Del

Projekt 1 Produktudvikling

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk 

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknologi.

Formål

Det et kursets formål at give de studerende et grundlæggende bio-, og maskinteknologisk fundament, som danner baggrund for uddannelsens efterfølgende pensum.   

Efter endt kursus vil den studerende være i stand til at redegøre for udvalgte kemiske enhedsoperationer på et overordnet plan. Derudover vil den studerende være i stand til at identificere og kommunikere et teknisk problem, samt udarbejde konceptforslag til forbedring/optimering. 

Kurset komplementerer kurserne i Materialelære og Teknisk design, således at den tillærte teori anvendes i praksis.  

Indhold

Den studerende skal i via et tværfagligt projekt, indeholdende elementer fra 1. semesters fagområder, opnå evnen til at skaffe sig et overblik over maskindele i en større bioteknologisk produktion. Herunder kunne udarbejde forslag til produktoptimering over en eller flere udvalgte maskindele, med henblik på kortlægning af maskinelementer, materialer og fremstillingsprocesser. 

Den studerende skal kunne udføre teknisk dokumentation i iht. DS/ISO 128 og DS/ISO 129 over maskindelen, samt foretage grundlæggende dimensionering.

Introduktion til videnskabelig arbejdsmetode med inddragelse af CDIO´s læringsprincipper og etiske overvejelser.

Grundlæggende innovations træning.  

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Redegøre for maskinelementers funktion i en konstruktionen
 • Kan beskrive en produktudviklingsproces
 • Forklare mulige fremstillingsmetoder for udvalgte komponenter
 • Viden om etik og FNs verdensmål samt bæredygtighed

Færdigheder

 • Kunne opmåle og optegne mekanisk komponenter i CAD
 • Beskrive og begrunde valgte materialers egenskaber
 • Kan forklare vigtigheden af interdisciplinært samarbejdet i et projektteam
 • Kan beskrive og udarbejde en projekt- og tidsplan
 • Demonstrere kildekritik i forbindelse med litteratursøgning og referencebrug
 • Kunne udarbejde en teknisk videnskabelig projektrapport
 • Vil være i stand til at præsentere et projekt digitalt og visuelt

Kompetencer

 • Fortolke og foretage kritisk diskussion af eget arbejde 
 • Foreslå alternative materialer og fremstillingsmetoder under hensyntagen til miljøkrav

 

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, projekt- og gruppearbejde samt virksomhedsbesøg. 

 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i alle skemalagte værksteds- og virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle skemalagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport 
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Ingen internetadgang.

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Projektrapport (50%) samt individuel præstation til mundtlig prøve (50%).  

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen