Del

Teknisk design

Kursusansvarlig

Henrik Lund

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi

Formål

At give den studerende basale færdigheder inden for teknisk dokumentation og konstruktion

Indhold

  • Afbildningsmetoder iht. DS/ISO 128 + 129
  • Generelle tolerancer iht. DS/ISO 2768-1
  • Pasningstolerancer
  • 2D og 3D CAD tegning

Læringsmål

Viden
Den studerende vil efter kurset opnå viden om:

Relevante grafiske formidlingsmetoder/teknikker inden for maskinområdet. Herunder retvinklet projektion, udfoldning, isometrisk afbildning, skitseringsteknik, afbildning og målsætning iht. DS/ISO 128 + 129
Tegningslayout. Herunder samlings-, eksplosions-, svejse-og detailtegning samt positionsnumre og styklister
Tegningssymbolik. Herunder symboler for overfladeruhed og svejsning

Færdigheder

Den studerende vil efter kurset opnå færdigheder til at:

Formidle grafisk via skitsering og CAD i 2D og 3D.
Udføre maskintegninger efter DS/ISO 128 + 129, herunder anvende tolerancer (generelle iht. DS/ISO 2768-1 samt pasninger)
Definere maskinkonstruktioner ved at udarbejde relevant tegningsmateriale: Samlings-, eksplosions-, svejse-og detailtegning, herunder også bukketegninger og pladeudfoldning
Udarbejde styklister/komponentlister over indgående dele i konstruktionen, herunder normdele

Kompetencer

Den studerende vil efter kurset opnå kompetencer til at:

Konstruere et produkt med udgangspunkt i opsatte krav og kriterier
Være i stand til at indgå i dialog med leverandører om tekniske specifikationer
Udføre nødvendig teknisk dokumentation til fremstilling og produktion
Være i stand til at indgå i faglig dialog med produktionstekniske medarbejdere om produktionsmetoder for et produkt

Undervisningsform

Video og teoriundervisning suppleret med opmålingsøvelser.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

  • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

  • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne. 

Censur

Intern

Bedømmelse

7-trinsskalaen