Del

Automatik og elektroteknik

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi

Formål

Kurset skal give den studerende en grundlæggende forståelse for pneumatik, hydraulik og elektroteknik. Den studerende opnår komponentforståelse og bliver trænet i opbygning af forskellige styringsprincipper, herunder PLC programmering og relæteknik.
Ydermere gennemgår de studerende undervisning i AC og DC komponenter, samt opbygning og dokumentation af elektriske kredsløb.

Indhold

 • Komponentlære inden for hydraulik, pneumatik og elektroteknik
 • Styringssystemer, herunder mekanisk-, relæ-, og PLCstyring.
 • Elektriske systemer, kredsløb og dokumentation
 • Sikkerhedssystemer

Læringsmål

Viden
Den studerende vil efter kurset opnå viden om:

 • Pneumatiske komponenter, herunder ventiler, cylindre, motorer og luftbehandlingsenheder.Hydrauliske komponenter, herunder ventiler, cylindre, motorer og pumper.
 • Elektriske komponenter, herunder AC/DC motorer, sensortyper, relæ og PLC typer.
 • Mekaniske styringssystemer, inden for pneumatik og hydraulik
 • Elektriske styringssystemer med relæteknik og PLC. Herunder dokumentation af nøgleskema, Ladder og logikdiagrammer samt sekventielle styringsformer.
 • Sikkerhedssystemer og værn.

Færdigheder

Den studerende vil efter kurset opnå færdigheder til at:

 • Udvælge og dimensionere pneumatiske, hydrauliske og elektrotekniske komponenter.
 • Opbygge, simulere og teste styringssystemer af mindre automatiske kredsløb.
 • Udarbejde, simulere og forstå el-dokumentation iht. relevante standarder.  

Kompetencer

Den studerende vil efter kurset opnå kompetencer til at:

 • Anvende automatikkomponenter i opbygningen af en maskinkonstruktion.
 • Kunne indgå i dialog om automatik med forskellige faggrupper.
 • Bygge videre på den opnåede viden i mere avancerede kurser.

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveløsning og laboratoriearbejde.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle; herunder også adgang til databaser via internet.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen