Del

Dynamik

Kursusansvarlig

Henrik Koblitz Rasmussen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1, Matematisk modellering og Mekanik anbefales. 

Formål

Kurset skal gøre de studerende i stand til at anvende kinematik og kinetik til beskrivelse af stive legemers bevægelse, samt give en introduktion til beskrivelsen af mekaniske vibrationer.

Indhold

 • Kinematik for partkiler og stive legemer
 • Bevægelse og mekanisk energi
 • Impuls og vibrationer

Læringsmål

Viden
Den studerende vil efter kurset opnå viden om:

 • Enheder, kinematik for partikelbevægelse
 • Stive legemers kinematik
 • Kraft og acceleration for partikler
 • Lineær impuls og impulsændring for partikler
 • Mekanisk energi, og basal teori for rotation af stive legemer om fast akse.
 • Relative bevægelse med bade translation og rotation
 • Masse-inertimomenter
 • Bevægelsesligningerne for general plan bevægelse
 • Angulær impuls og angulært moment
 • U-dæmpede og viskøst dæmpede frie vibrationer med én frihedsgrad

Færdigheder

 • Anvende enheder konsistent og konvertere mellem enheder
 • Anvende kinematiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af partikelbevægelse
 • Udføre analyser af bevægelse med bindinger
 • Identificere kræfterne, der virker på en partikel og tegne et frit-legeme-diagram
 • Opskrive og løse bevægelsesligningerne for partikler og simple partikelsystemer
 • Beskrive begreberne kinetisk energi, arbejde og potentiel energi samt anvende disse i partikeldynamikproblemer
 • Skrive velstrukturerede Phyton-scripts til løsning og dokumentation af problemer inden for partikeldynamik.
 • Løse simple dynamikproblemer for stive legemers rotation om fast akse
 • Benytte kinematiske relationer til beskrivelse af stive legmers bevægelse
 • Transformere kinematiske størrelser mellem koordinatsystemer i relativ bevægelse
 • Opstille og løse bevægelsesligninger for systemer af stive legemer i general plan bevægelse
 • Besvare spørgsmål om stive legmers dynamik vha. energimetoder
 • Beskrive dynamikken af systemer med udæmpede og viskøst dæmpede frie vibrationer med én frihedsgrad.

Kompetencer

 • Identificere hvilke dele af den opnåede viden og færdigheder, der er relevante for et givet, simpelt mekanikproblem fra den virkelige verden.
 • Modellere virkelige mekaniske systemer ved anvendelse af den opnåede viden og færdigheder.
 • Bygge videre på den opnåede viden i mere avancerede kurser.

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveløsning.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve: Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen