Del

Fluid Mekanik

Kursusansvarlig

Henrik Koblitz Rasmussen

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Matematik 1, Matematisk modellering og Dynamik anbefales. 

Formål

At give den studerende en teoretisk og praktisk baggrund i at formulere og løse strømningstekniske problemer, inden for det energi- og maskintekniske område, herunder strømningsmaskiner.

Indhold

 • Strømningsanalyse
 • Tryk og kræftsystemer
 • Flowberegning
 • Teknologikendskab til strømningsmaskiner
 • Flowsimulering

Læringsmål

Viden

Den studerende vil efter kurset opnå viden om:

 • Laminare og turbulente strømningsanalyse
 • Statiske tryk og kræfter
 • Flowberegning efter Bernoulli´s ligning
 • Pumpesystemer og vandkraftværker
 • Teknologikendskab til strømningsmaskiner, herunder pumper, turbiner, propeller og blæsere

Færdigheder

 • Analysere strømninger og dele af strømninger som laminære/​turbulente, viskose/inviskose, stationære/​instationære samt kompressible/​inkompressible og anvende egenskaber på fluider og bestemme værdier for egenskaberne ved at bruge tabeller, tilstandsligninger og EES.
 • Analysere statiske trykfordelinger, kræfter og opdriftskræfter.
 • Vurdere om Bernoulli's ligning eller Energiligningen kan anvendes for et givet flow.
 • Anvende kontrol volumen metode for masse, bevægelsesmængde, bevægelsesmængdemoment og energi.
 • Anvende dimensionsanalyse og forstå den fysiske betydning for bestemte dimensionsløse tal for en given strømning.
 • Anvende strømningsmæssige overslagsberegninger på pumpesystemer og vandkraftværker.
 • Anvende strømningskomponenter og måleteknikker.
 • Anvende virkningsgrader og beregne energiforbrug for strømningsprocesser og komponenter.
 • Forstå og anvende karakteristikker og hastighedsdiagrammer for strømningsmaskiner herunder blæser, pumper, turbiner og propeller.
 • Forstå funktionen i rotor og stator i kompressorer og turbiner og principperne i de forskellige pumpe- og turbinetyper, herunder Betz-limit for vindmøller.
 • Studere ingeniørmæssig litteratur om fluid mekanik

Kompetencer

 • Den studerende vil blive i stand til at forstå og inkludere fluidmekaniske systemer i projektarbejde, samt kommunikere tværfagligt om fluidmekaniske konstruktioner. 

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveregning kombineret med laboratoriearbejde samt virksomhedsbesøg

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen