Del

Projekt 3 Proces og automation

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

15

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Automatik og elektroteknik, Praktisk regulering og instrumentering, samt projekt 1 og 2.

Formål

Formålet med kurset er, at give den studerende praktisk og teoretisk erfaring med optimering af bioteknologiske produktionsanlæg, således at den studerende opnår procesforståelse og bliver i stand til at udvikle, simulere og teste mekanisk udstyr, der er i kontakt med væske.

Discipliner som procesanalyse, miljøvurdering, økonomi og forretningspotentiale i forhold til produktudvikling, vil indgå i kurset.

Samtidig skal den studerende opnå kompetencer til at arbejde projektorienteret, herunder evner til at styre, designe, udføre og dokumentere projektet med anvendelse af ingeniørfaglig videnskabelig arbejdsmetode. Derudover skal den studerende inddrage og vurdere effekterne af inddragelse af de forskellige verdensmål.

Kurset vil give den studerende indsigt i ingeniørprofessionens kultur, virkefelt og samspil med omverden.

Indhold

 • Grundlæggende procesforståelse for udvalgte bioteknologiske produktionsprocesser
 • Strømningsanalyse på eksisterende udstyr
 • Turbulens i rørsystemer
 • Laminare strømninger
 • Anvende virkningsgrader og beregne energiforbrug for strømningsprocesser og komponenter
 • Via automatik, analysere og afprøve væskers indflydelse på roterende mekanisk udstyr
 • Anvende computerbaseret beregning til optimering af roterende mekanisk udstyr (pumper og omrørere)
 • Korrosion, samt forebyggelse deraf
 • Miljøvurdering, økonomi, bæredygtighed 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Bioteknologisk procesforståelse, herunder tanke, kølesystemer, pumper og motorer
 • Væskers påvirkning af mekanisk udstyr
 • Energiberegning på fluid mekanik
 • Forklare og anvende de basale begreber omkring teknologi, etik, bæredygtighed som en samlet del af den tilegnede videnskabelige arbejdsmetode
 • Kunne foretage miljømæssige vurderinger i en samfundsmæssig kontekst

Færdigheder

 • Anvende udviklingsmodeller under hensyntagen til etiske og miljømæssige overvejelser
 • Beregne forretningspotentiale i optimering af bioteknologisk produktionsanlæg
 • Beregne væskers påvirkning af roterende mekanisk udstyr
 • Inddrage termodynamiske forhold i design af mekanisk bioteknologisk udstyr
 • Arbejde problemorienteret i en projektgruppe med optimering af udstyr til en bioteknologisk produktion
 • Organisere og planlægge ressourcer for et praktisk projektforløb
 • Analysere og forbedre projektgruppens motivation og engagement i forhold til teamroller 

Kompetencer 

 • Designe, planlægge og udføre eksperimentelle forsøg i laboratorieskala til undersøgelse af fluidmekaniske problemstillinger
 • Udarbejde en teknisk projektrapport, som evaluerer og perspektiverer resultaterne af et praktisk projektforløb
 • Inddrage videnskabelig litteratur i en tekniske projektrapport samt anvende referencer efter videnskabelig standard
 • Kunne forklare anvendte metoder og beskrive styrker og svagheder samt sammenligne med andre lærte metoder
 • Mundtligt fremlægge metoder, resultater, konklusioner og perspektiver for projektet
 • Redegøre for anvendelse af redskaber til projektledelse og ressourcestyring i gruppen og reflektere over potentialerne i forhold til fremtidigt projektarbejde
 • Diskutere ingeniørprofessionen og ingeniørens virkefelt i dag og i fremtiden under hensyntagen til etiske og miljømæssige begrænsninger 

 

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveløsning, projektvejledning, laboratorie- og projektarbejde samt virksomhedsbesøg. 

 

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle planlagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige. 

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport 
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Ingen internetadgang.

I den endelige bedømmelse tæller følgende elementer med: Projektrapport (50%) samt individuel præstation til mundtlig prøve (50%).

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen