Del

Termodynamik

Kursusansvarlig

Henrik Koblitz Rasmussen

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurset Matematik 1 anbefales. 

Formål

Den studerende vil få grundlæggende viden om termodynamik og blive i stand til at udføre tilsvarende basale beregninger.

Indhold

 • Begrebsteori
 • Dimensionering af termodynamiske komponenter
 • Analyse af kredsprocesser
 • Energiberegning

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Vigtigste lovmæssigheder og begreber indenfor termodynamikken, herunder: Termodynamikkens rolle, egenskaber ved rene stoffer, termodynamikkens første og anden lov, gas-kredsprocesser og forbrændingsmotorer, damp-kredsprocesser, statisk varmeledning, intern dreven konvektion, varmeveksling.

Færdigheder

 • Analysere et termodynamisk system og udvælge relevant teori mhp. at beregne relevante variable og kapaciteter.
 • Anvende termodynamiske beregninger til geometrisk dimensionering af et system eller til valg af standardkomponenter.
 • Beregne og afbilde processer for idealgasser og vanddamp.
 • Analysere vanddamps-kredsprocesser mhp. produktion af varme og arbejde.
 • Analysere Otto-kredsprocesser og forbrændingsmotorer.
 • Analysere opvarmning og nedkøling af en fluid, der strømmer igennem et rør, herunder brug den logaritmiske middeltemperatur.
 • Udføre generel energianalyse af varmevekslere.

Kompetencer

 • Blive i stand til at inkludere energiaspekter i mekaniske projekter, til at løse simple termodynamiske problemer og til at kommunikere med andre ingeniører om energiaspekter. 

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveregning

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen