Del

Digital styrkeberegning

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Mekanik og Teknisk design anbefales. 

Formål

Formålet med kurset er, at give den studerende de teoretiske og praktiske forudsætninger for, at kunne udføre valide digitale styrkeberegninger. Den studerende bliver i stand til at opstille valide beregningsmetoder, samt tolke resultater heraf. Beregningerne udføres med afsæt i praktiske eksempler og resultater sammenlignes med traditionel styrkeberegning samt praktiske forsøgsopstillinger

Indhold

 • FEM’s beregningsområde og beregningsmetoder
 • Opsætning af FEM beregninger for statiskbelastede elementer på part og samlingsniveau
 • Opsætning af FEM beregninger for emner udsat for resonans
 • Opsætnings og tolkning af beregningsrapporter
 • Laboratorieforsøg

Læringsmål

Kurset skal gøre de studerende i stand til at anvende FEM (Finite Element Method) metoden til statiske lineære beregninger.  Den studerende skal få forståelse for de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til anvendelsen af et kommercielt finite element program

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Introduktion til FEM
 • Beregningsområde, lineær og non-lineær
 • Introduktion til tetrahedron elementer
 • FEM metode for parter og samlinger
 • Introduktion til plader og skalstrukturer
 • Konvergens og singulariteter
 • Parametrisk optimering
 • Egenfrekvensstudie
 • FEM rapport

Færdigheder

 • Anvende FEM til løsning af statiske lineære problemer på part- og samlingsniveau
 • Udføre optimering af simple design ved hjælp af parametrisk simulering
 • Evaluere kvaliteten af de opnåede resultater
 • Opbygge FEM rapporter med relevant informationer

Kompetencer

 • Forstå de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til anvendelsen af FEM software
 • Udføre relevant FEM beregninger på praksisnære problemstillinger, herunder opbygning af beregningsrapporter

Undervisningsform

Holdundervisning, projektvejledning og laboratoriearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

 • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang. 

Prøveformen ved et 3. prøveforsøg kan adskille sig fra det ovenfor beskrevne.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen