Del

Ingeniørpraktik

Kursusansvarlig

Steen Mandsfelt Eriksen

Semesterplacering

Forår (20 uger)

ECTS

30

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Alle obligatoriske kurser på uddannelsens første fire semestre, samt værkstedskursus skal være bestået inden praktikken kan påbegyndes.

Formål

Formålet med ingeniørpraktikken er, at den studerende i forbindelse med udførelse af opgaver af ingeniørmæssig karakter i en privat eller offentlig virksomhed:

 • Får indblik i, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis og herunder får indtryk af, hvordan den indlærte teori finder anvendelse ved løsning af sådanne opgaver
 • Erhverver gode arbejdsvaner, gode samarbejdsevner og sans for helheder
 • Bliver motiveret til at indtage en ingeniørmæssig holdning til fag og projektarbejde i den efterfølgende del af studiet
 • Får indblik i en organisations opbygning, samt hvordan der arbejdes med sikkerhed og arbejdsmiljø

Indhold

Praktiske ingeniørfaglige opgaver

Læringsmål

Efter ingeniørpraktikken forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forklare ingeniørfaget
 • Forstå en virksomheds organisatoriske, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold

Færdigheder

 • Reflektere over og omsætte den indlærte teori i forhold til, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
 • Skabe overblik mht. arbejdsopgaver, projekter og mål for egen læring i en skriftlig rapport

Kompetencer

 • Begå sig på en ingeniørfaglig arbejdsplads i forhold til samarbejde med forskellige faggrupper, kommunikation, regler og administration.
 • Udføre professionens almindeligt forekommende ingeniøropgaver med fokus på samarbejde og helheder
 • Deltage aktivt og fagligt i løsning af ingeniørfaglige projektopgaver
 • Vurdere eget læringsbehov for den resterende studieperiode

Undervisningsform

Praktisk

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Aflevering af og godkendelse af praktikplan
 • Afholdelse af praktikmøde
 • Fremmøde på praktiksted til opfyldelse af mødepligten
 • Aflevering af praktikrapport

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af praktikkoordinator og praktikvirksomhed

Prøve og hjælpemidler

Praktikken godkendes på baggrund af følgende:

 • Praktikvirksomhedens evaluering af praktikantens praktikforløb; herunder om praktikanten har opfyldt mødepligten
 • Praktikrapporten

Censur

Intern

Bedømmelse

Bestået/ikke-bestået