Del

Hvordan opnår man merit?

Merit kan gives for anden uddannelse eller dele af anden uddannelse, som mht. niveau og rele­vans vurderes at kunne svare til elementerne i læreruddannelsen, eller merit kan gives, hvis den studerende på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

Uddannelsesstedet tager stilling til ansøgningen om merit for fag i meritlæreruddannelsen efter en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og med udgangspunkt i en af ministreret udarbejdet oversigt. Uddannelsesstedet gennemgår i alle tilfælde de pågældende eksamenspapirer og vurderer, om der er elementer, som svarer til det undervisningsfag, man ønsker merit for.

Der gælder følgende forudsætninger for merit:

  • Der skal fremsendes behørig dokumentation
  • Studerende, der fritages for linjefag, skal deltage i praktik i faget/fagene

Ansøgningsskema til meritlæreruddannelsen

Du søger om optagelse på meritlæreruddannelsen ved at indsende nedenstående ansøgningsskema

Ansøgningsfrist: 1 april