Del

Merit

Obligatorisk merit

Når du optages på en videregående uddannelse, er der krav om, at uddannelsesstedet foretager en meritvurdering af dig. Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du skal således ikke selv søge om merit.

Følgende regler gælder for obligatorisk merit:
Adgangsbekendtgørelsens § 19 og § 34, BEK nr. 1495 af 11/12/2017
LEP-lovens § 23 og § 29 (lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23/10/2014)
LEP-bekendtgørelsens § 18, stk. 2 (bekendtgørelse nr. 1521 af 16/12/2013)

 • Videregående uddannelse
  Er du optaget, har du tidligere været optaget på eller har du gennemført en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse og dokumentere dette.  Dokumentationen kan være kopi af eksamensbeviser, kursus- og uddannelsesbeviser
 • Relevant beskæftigelse
  Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser, som du søger ind på, SKAL du også oplyse om og dokumentere dette i din ansøgning om optagelse. Dokumentationen kan være kopi af ansættelsesbevis, udtalelse, arbejdsgivererklærin, og dokumentationen skal omfatte oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal. Relevant beskæftigelse vil indgå i en vurdering af, om du skal have merit for praktik/klinik.
 • Dokumentation
  Dokumentation uploades sammen med din ansøgning om optagelse. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.
 • Meritvurdering
  Hvis du har oplysninger om tidligere videregående uddannelse og/eller relevant erhvervserfaring, vil du inden studiestart få en meritvurdering.
 • Merit i forhold til din uddannelse
  Hvis vi vurderer, at du skal have merit, vil du således blive fritaget for dele af din nye uddannelse.
  Fritagelsen betyder, at du ikke kan følge undervisningen for uddannelseselementerne, og du kan ikke gå til prøve i disse uddannelseselementer. Du skal dog være opmærksom på, at merit for praktik på både lærer- og pædagoguddannelsen ikke nødvendigvis omfatter merit for praktikprøven.
 • Klager
  Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen:

Hvis du vil klage over et afslag på merit, kan klagen indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger, fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til Professionshøjskolen Absalon, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø eller til uddannelsesjura@pha.dk. Herefter foretager Professionshøjskolen Absalon en re-vurdering, og hvis vi fastholder afslaget, sendes det videre til Kvalifikationsnævnet til deres endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.

Der er ikke mulighed for at påklage en afgørelse om tildelt merit til en anden instans. Professionshøjskolen Absalon kan dog foretage en re-vurdering af afgørelsen, hvis du i den forbindelse fremsender yderligere dokumentation til Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø eller til uddannelsesjura@pha.dk.

Ansøgt merit

Hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet dig kompetencer, der kan sidestilles med de kompetencer / læringsmål, der er for fag/forløb/moduler, kan du søge om merit.

Merit gives på baggrund af disse bekendtgørelser:

Sådan søger du merit
Du kan løbende søge merit og altid minimum 8 uger inden påbegyndelse af det modul, semester eller studieår, hvor der er fag/forløb/moduler, der ønskes merit for.

Hvis du søger merit for praktik på lærer- eller pædagoguddannelsen gælder særlige tidsfrister:

Læreruddannelsen:
1. april for praktik samme efterår.

Pædagoguddannelsen:
15. april for praktik med start 1. dec. samme år
15. oktober for praktik med start 1. juni det efterfølgende år.

Sådan forbereder du din ansøgning
Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder i den påbegyndte uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor. Læs derfor studieordningen på den påbegyndte uddannelse grundigt og foretag en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer fra anden uddannelses studieordning og evt. relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning.

Ansøgningen
Du finder ansøgningsskema til merit på Fronter i rummet Uddannelsesservice vælg Studievejledning og herefter Merit og RKV

Der skal vedlægges følgende:

 • Uddannelsesaktivitetens præcise betegnelse
 • Gennemført uddannelsesaktivitet, og hvor uddannelsen er gennemført
 • ECTS point. Hvor mange point giver gennemførsel af denne aktivitet, og hvor stor timebelastning/årsværk?
 • Kopi af formelle prøve- eller eksamensbeviser samt kursus- og uddannelsesbeviser, hvor der er markeret, hvilke uddannelsesaktiviteter, der ønskes meritoverført.
 • Kopi af ansættelsesbeviser/kontrakter, udtalelser og lignende oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal skal fremgå
 • Relevant pensum/litteraturliste

Vær opmærksom på, at ETCS-systemet ikke måler det faglige niveau, men udelukkende forbrug af tid på studiet. Derfor er ECTS-systemet ikke indrettet sådan, at det automatisk giver tilsvarende merit ved en vurdering.

Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?
Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.
   
Ansøgningen sendes til:
Studieadministrationen i Sorø
Att. Meritudvalg for den pågældende uddannelse
Slagelsevej 74, 4180 Sorø

Ansøgning kan også sende på mail til merit@pha.dk. I emnefeltet skrives navn og studienummer

Klager:
Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen

 • Klagen kan indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til Professionshøjskolen Absalon, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø eller til uddannelsesjura@pha.dk. Herefter foretager Professionshøjskolen Absalon en re-vurdering, og hvis vi fastholder afslaget, sendes det videre til Kvalifikationsnævnet til deres endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.

 

 

Cxense Display