Del

Alumne

Pædagoguddannelsen i Professionshøjskolen Absalon har en alumneforening for pædagogstuderende, som er dimitteret fra vores uddannelsessteder.

Formålet med foreningen er at tilbyde et fagligt netværk, så færdiguddannede pædagoger har mulighed for at holde deres faglighed opdateret blandt andet ved fælles arrangementer med faglige oplæg og workshops. Alumneforeningen for pædagoguddannelsen har også til formål at etablere og vedligeholde et social netværk for dig som færdiguddannet, så du kan holde kontakten til dine medstuderende efter endt uddannelse. Alumneforeningen giver også dig en god mulighed for at holde kontakten til pædagoguddannelsen.

Alumneforening for pædagoguddannelsen i Nykøbing F.

Formål:
Formålet er at danne en alumneforening blandt dimittender og alle tidligere studerende på Pædagoguddannelsen i Nykøbing F. Foreningens formål er at danne grundlag for kontakter og arrangementer mellem foreningens medlemmer, samt at vedligeholde et fagligt og socialt netværk mellem medlemmerne. Ved  arrangementer kan nuværende studerende på 7. semester inviteres med.  

Ansvarlige:

  • Uddannelsesleder
  • Alumneforeningen
  • Undervisere

Initiativer:

  • Afholdelse af faglige og sociale  og kulturelle arrangementer
  • Etablere faglige og sociale netværk – herunder kontakt til faglige organisationer og pædagogiske institutioner og kommunale konsulenter. 

Deltagere

  • Foreningens medlemmer    

 

Vedtægter for Alumneforeningen ved Pædagoguddannelsen i Professionshøjskolen Absalon,  Campus Storstrøm, Nykøbing F  

§ 1 Alumneforeningen for alle uddannede pædagoger ved pædagoguddannelsen i Nykøbing F.  

§2 Formål
Stk1. Foreningen har til formål at samle dimittender og forhenværende studerende fra pædagoguddannelsen i Nykøbing F.
Stk.2 Foreningen har som formål at igangsætte, koordinere eller støtte faglige samt sociale aktiviteter og kulturelle arrangementer for foreningens medlemmer.
Stk. 3 Foreningen har til formål at skabe netværk på tværs af årgange og geografi.  

§3 Medlemmer
Stk. 1 medlemskab kan opnås af enhver tidligere studerende fra pædagoguddannelsen i Nykøbing F
Stk. 2 støttemedlemskab kan opnås for enhver person der måtte ønske dette.  

§4 Bestyrelsens sammensætning:  
Formand, næsteformand, kasserer, 2 menige medlemmer og 2 suppleanter.
Næstformanden skal være en af de tilknyttede undervisere.  

§5 Generalforsamling:
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, og der indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne og annoncering på www.phabsalon.dk.
Skt. 2 Dagsordenen bekendtgøres på Professionshøjskolen Absalon`s hjemmeside senest  8 dage før generalforsamlingen
stk. 3 Stemmeret har alle foreningens fremmødte medlemmer.
stk. 4 En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Forslag til lovændringer godkendes med 2/3 af samtlige medlemmer, og sendes til Professionshøjskolen Absalon`s ledelse.  
Stk. 5 Dagordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Debat om indsatsen i den kommende periode.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6a Valg af revisor og suppleanter.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Evt..    

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret begæring herom til formanden.