Del

Anbefalinger til praktikvejledere

Før praktikken starter

 • Afsæt god tid til praktikanten i starten af praktikperioden. Det lønner sig på den lange bane
 • Mange praktikvejledere anbefaler at være to praktikvejledere på en praktikant. Specielt, hvis det er første gang man har en praktikant
 • Læs praktikhåndbogen godt igennem
 • Udarbejd en detaljeret plan for praktikantens første 2 uger, og en mere overordnet plan for de efterfølgende 2 uger
 • Få indhentet børne- og straffeattester inden praktikstart
 • Få praktikanten oprettet i de forskellige it systemer inden praktikstart
 • Anbefal relevant litteratur til den studerende (på forbesøget), som med fordel kan læses, inden praktikken starter
 • Indstil dig på, at du kan få en yngre praktikant, som måske ikke har den store erfaring i forhold til at agere på en arbejdsplads. Vær derfor tydelig omkring praktikstedets forventninger i forhold til praktikantens arbejdspladsadfærd
 • Deltag i uddannelsens undervisnings- og temadage, hvis det er første gang du skal være praktikvejleder

Praktikstart

 • Forberede din afdeling på, hvornår praktikanten starter
 • Hvis det er muligt, kan det være en god ide at praktikanten præsenterer sig på et fællesmøde i forbindelse med praktikstarten
 • Deltag i uddannelsens undervisning i forbindelse med praktikstarten - også selvom du har deltaget tidligere, da det er meget vigtigt at få sat gang i processen i forhold til at lave forventningsafstemning
 • Få praktikanten til at skrive dagbog/logbog. I starten foregår der så mange ting, at det kan være vanskeligt for praktikanten at huske alle de ting, som skal læres. For at visualisere læringen er dagbogen en hjælp
 • Det skaber et godt afsæt for læring og motivation, når praktikanten oplever imødekommenhed og anerkendelse
 • Oprids rammer og forventninger fra start fx om at turde sige højt, hvis man undrer sig over noget ved den studerendes adfærd
 • Giv gerne passende selvstændige opgaver fra begyndelsen
 • Giv altid en grundig intro til en opgave og senere mulighed for sparring og feedback

Praktikplanen

 • Hvis du er praktikvejleder for første gang, er det en god ide at deltage i uddannelsens temadag vedrørende praktikplanen
 • Inden temadagen er det en god ide at drøfte i sin afdeling, hvordan praktikanten vil kunne indfri læringsmålene lige netop der
 • Sæt - fra starten - praktikplanen på som dagsordenspunkt på det ugentlige vejledningsmøde
 • Bed den studerende lave en tidsplan for udarbejdelsen af praktikplanen, så det sikres, at du som praktikvejleder får mulighed for at læse den igennem inden fremsendelse til uddannelsen
 • Brug praktikplanen som styringsredskab i forhold til at vurdere praktikantens progression i praktikforløbet

Læs mere her

Statusmødet

 • Lav en aftale om, at du får mulighed for at læse den case og dagsorden igennem, som den studerende skal uploade i Praktikportalen
 • Såfremt du oplever nogle problematikker omkring praktikforløbet/praktikanten, som skal drøftes på statusmødet, er det altid en god ide, at oplyse praktikanten herom inden mødet
 • Udfyld midtvejsredskabet alene (praktikanten udfylder også et eksemplar alene), hvorefter i sammen drøfter jeres vurderinger. Disse medbringes til mødet på campus og uploades i Praktikportalen
 • Deltag aktivt i dialogen på statusmødet. Det er her du har mulighed for at give udtryk for din vurdering af praktikforløbet

Vejledning/supervision i praktikforløbet

 • Udarbejd en plan for den studerendes vejledning (ugentlig, hver 14. dag eller andet). Få aftalerne sat i kalenderen
 • Lad den studerende udarbejde et udkast til dagsorden til møderne
 • Sørg for at praktikplanen og skemaet vedrørende forventningsafstemning er i en løbende proces og tages op i vejledningen
 • Vær anerkendende og tålmodig, når du vejleder. Skab et trygt rum for praktikanten
 • Er der flere praktikanter i en afdeling/på et praktiksted, kan det anbefales at samle dem i forhold til at yde dem supervision. Få lavet aftaler om dette tidligt i praktikforløbet

  Samarbejdet med underviser/uddannelsen

  • Vær ikke tilbageholdende med at kontakte eller tilkalde hjælp fra uddannelsens undervisere. Jo hurtigere kan praktikforløbet komme på rette spor igen
  • Kontakt også uddannelsens undervisere, hvis du er i tvivl omkring noget i praktikforløbet

  Hvis der opstår problemer i praktikforløbet

  • Når du forventningsafstemmer med praktikanten er det en god ide at få talt om, hvad jeres procedure skal være, hvis du eller praktikanten oplever problemer i praktikforløbet
  • Vær åben og ærlig over for praktikanten, hvis du oplever problemer. Følg den procedure I har aftalt, da I afstemte forventninger
  • Oplys praktikanten om at du evt har brug for at hente hjælp på uddannelsen - og hvornår du kontakter underviser
  • Tidligere praktikvejledere har kontaktet uddannelsens undervisere når:

   • det opleves at praktikanten har faglige problematikker
   • det opleves at praktikanten har personlige problematikker
   • det opleves at praktikanter har adfærdsmæssige problematikker
   • det opleves at praktikanten har helbredsmæssige problematikker
   • det ikke opleves der er den fornødne progression i praktikforløbet
   • når man som praktikvejleder er i tvivl om, hvad der kan forventes/kræves af en praktikant

  •