Del

Mål for læringsudbytte

Praktikken finder sted på uddannelsens 4. semester og strækker sig over 5 måneder. Modulet udgør 30 ECTS. Praktikperioden strækker sig enten fra februar til og med juni måned eller fra september til og med januar måned.

Praktikken foregår individuelt på en praktikinstitution, der udfører socialt arbejde, og hvor den studerende kan modtage professionsrettet vejledning. Praktikinstitutionerne godkendes af praktikteamet på Socialrådgiveruddannelsen på PH Absalon.

Praktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle.

Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige læringsmål, som fremgår af den studerendes praktikplan (jævnfør afsnittet om praktikplanen).

Praktikvejlederen og den studerende kan til enhver tid under praktikforløbet kontakte underviseren eller praktikkoordinator med spørgsmål, tvivl eller ideer i forhold til forløbet.

Som læringselement er praktikken ulønnet og praktikanter indgår ikke i praktikinstitutionens normering.

Modulets formål og indhold

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng.

Formålet med praktikken er at skabe mulighed for læring gennem praksiserfaringer, ved at give mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger, og at opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner inden for professionen.

Med afsæt i den viden og de begyndende færdigheder og kompetencer, som den studerende har tilegnet sig, er praktikken det sted, hvor uddannelsens teoretiske dele skal transformeret, så den studerende fx får viden om hvorledes de juridiske regler behandles, samt iagttager og træner sine kommunikative færdigheder, og endelig får erfaringer med den praktiske udførelse af professionens viden og metodegrundlag.

I starten af praktikperioden vil den studerende primært være observerende, og som praktikken forløber vil den studerende blive mere deltagende og reflekterende. Imod afslutningen af praktikken vil den studerende kunne løse enkelte eller hele opgaver selv, alt efter hvilket praktiksted vedkommende befinder sig på, og hvilke personlige mål der er tilrettelagt for praktikken.

Læringsmål

Den studerende har viden om:

 • Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber
 • Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen

Den studerende har færdigheder i at:

 • Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler
 • Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering
 • Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger
 • Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere
 • Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere
 • Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet

Den studerende har kompetencer til at:

 • Selvstændig opgaveløsning indenfor praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber
 • Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk indenfor praktikinstitutionens rammer
 • Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen