Del

Midtvejsstatusmødet

Cirka halvvejs inde i praktikperioden afholdes der midtvejsstatusmøde på det campus, som den studerende er tilknyttet. her deltager den studerende, praktikvejleder samt underviser. På mødet drøftes anliggender, som har betydning for den studerendes praktikforløb. Der er afsat 90 minutter til hver studerende.

I forbindelse med opstart i praktikken modtager den studerende og praktikvejleder via Praktikportalen, information om dato og tidspunkt for midtvejsstatusmødet. Mødedatoerne er planlagt, og kan kun ændres, hvis underviserressourcerne tillader det.

Formålet med midtvejsstatus er at der afholdes et konsultativt møde, hvor det drøftes hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau, med henblik på at kunne indfri læringsmålene ved praktikkens afslutning. Såfremt der er bekymringer undervejs i forhold til praktikforløbet, er praktikvejleder som altid forpligtet til at kontakte underviser på det givne tidspunkt, hvor bekymringerne opstår.

Forud for midtvejsmødet skal den studerende og praktikvejleder hver for sig udfylde midtvejsprofilen, for derefter at have dialog omkring udfyldelsen. For yderligere information se vejledningen til midtvejsprofilen, som ligger under praktikrelevante dokumenter i Praktikportalen.

Den studerende skal desuden udarbejde en dagsorden samt en case, der skal uploades i Praktikportalen senest 1 uge forud for den konkrete mødedato.

Dagsorden tager afsæt i:

  • Læringsmål (praktikplanen) samt faglige og personlige mål – status
  • Case/problemstilling koblet til færdighedsmål
  • Vejleders og praktikantens udfyldelse af midtvejsprofilen
  • Andre områder af praktikken, som du og/eller praktikvejlederen ønsker at drøfte.

Opgaven – I forbindelse med midtvejsstatus forberedes følgende:

  • Praktikanten forbereder et kort oplæg til midtvejsstatusmødet på baggrund af sine faglige og personlige mål for praktikken.
  • Praktikanten udarbejder en mindre case (2-3 sider) ud fra en konkret problemstilling, der kan være udgangspunkt for dialogen omkring status for færdighedslæringsmålene for modulet.
  • Videnslæringsmålene kan præsenteres som en del af et kort mundtligt oplæg ved selve mødet.

Hvordan KAN midtvejsstatus se ud?:
Praktikanten laver et kort mundtligt oplæg hvor praktikstedet og målgruppen præsenteres, dernæst fortsætter dialogen omkring praktikantens egne faglige og personlige mål, og efterfølgende dialogen omkring den fremsendte case og status ift læringsmål – herunder inddragelse af det udfyldte midtvejsstatusredskab.

Afslutningsvis eller løbende samles der blandt andet op på, hvad der skal være i fokus fremadrettet (i den sidste del af praktikperioden), og hvis der evt skal være en opfølgning på det der aftales.