Del

Mundtlig prøve

Modul 7 afsluttes med en mundtlig ekstern prøve, der bedømmes af eksaminator og ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Eksaminator er i udgangspunket altid den underviser, som har fulgt den studerende i praktikforløbet.

En forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve er, at den studerende gennemført praktikken og har opfyldt mødepligten.Der henvises i øvrigt til afsnittet om mødepligt.

Ved den mundtlige prøve er læringsmålene for modulet vedrørende kompetencer i fokus. Udgangspunktet for den mundtlige prøve er den skriftlige prøve, der er afleveret forud for prøvens afholdelse, og som består af:

Egenvurdering: I egenvurderingen sammenholdes de i praktikplanen opstillede læringsmål med en kort redegørelse for, hvad du har lært og hvordan. Den studerende kan udvælge de læringsmål, der er relevante ift hvor han/hun har været, og hvad der primært er arbejdet med i perioden, men den studerende skal dog i den mundtlige prøve også kunne reflektere over de øvrige læringsmål. Der kan endvidere kobles eller tages udgangspunkt i midtvejsstatusredskabet, som udgangspunkt for hvor eller hvordan den studerende har udviklet sig i perioden. Max 4800 anslag i alt.

Case: Den studerende udarbejder en beskrivelse af en konkret case fra praktikken. Casen skal danne grundlag for vurderingen af den studerendes evne til at omsætte praksis til teori. Casebeskrivelsen afsluttes med en kort præsentation af:

  • teoretiske overvejelser i relation til sagen
  • metodiske overvejelser i relation til sagen

Disse overvejelser kan laves i punktform eller meget korte beskrivelser, der uddybes ved den mundtlige prøve. Punkt 2 har et omfang af max 6000 anslag i alt. Casen skal omhandle en anden borger end den borger der blev brugt ved midtvejsstatusmødet.

Procesjournal: Den studerende udarbejder en procesjournal med tilknyttet analyse fra en borgersamtale. Procesjournalen skal relateres til casen. Vejledende antal anslag er 12.000-14.400 anslag.

Nærmere beskrivelse af prøven for modul 7 fremgår af prøvebestemmelserne for Modul 7 på Studienet.