Del

Sammenfatning af opgaver og ansvar

Nedenstående er en sammenskrivning af de forskellige opgaver som de forskellige aktører har under praktikken. Hensigten er at give en oversigt over opgaver og ansvar for praktiksamarbejdet.

Socialrådgiveruddannelsen

 • Socialrådgiveruddannelsen yder information om gældende regler vedrørende praktikken til praktikinstitutionen.
 • Socialrådgiveruddannelsen udpeger en socialrådgiveruddannet underviser, som følger den enkelte studerende og yder vejledning til praktikant og praktikvejleder efter aftale.
 • Socialrådgiveruddannelsen yder professionsrettet vejledning under praktikken, såfremt Socialrådgiveruddannelsen skønner der er behov herfor.
 • Efter- og videreuddannelsen tilbyder praktikvejlederuddannelsen.
 • Socialrådgiveruddannelsen tilbyder praktikvejlederen særlig bistand, såfremt studerende har faglige vanskeligheder. Bistanden tilbydes med henblik på at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence.

Praktikinstitutionen

 • Praktikinstitutionen er ansvarlig for at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til læringsmålene for praktikken.

 • Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet, og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige vejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder, der som udgangspunkt er uddannet socialrådgiver/socialformidler og med erfaring fra socialt arbejde.

 • Opgaver og ansvar for dig som praktikvejleder

 • Du har ansvaret for at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen.

 • Du yder sparring til den studerende under udarbejdelse af dennes læringsplan og efterfølgende godkende den, samt være støttende i processen med at gøre læringsplanen til et styringsredskab under praktikken.

 • Du sikrer dig, at det er de rette punkter til dagsorden ved midtvejsstatus og deltager i midtvejsstatus.

 • Du er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær, og for at blanketten om ”Fremmødeerklæring” udfyldes.

 • Du kontakter socialrådgiverunderviseren eller evt. skolens praktikkoordinator ved problemer i praktikforløbet, som ikke kan løses på praktikstedet, eller ved usikkerhed om den studerendes progression under praktikken.

 

 

Socialrådgiverunderviseren

 • Underviser i socialt arbejde godkender læringsplanen og er mødeleder ved midtvejsstatus.

 • Underviseren kan deltage i ekstra samtaler på praktikstedet, hvis der er behov.

 • Underviseren i socialt arbejde forestår sammen med ekstern censor den mundtlige afprøvning af praktikken.

Den studerende

 • Den studerende har mødepligt og overholder aftaler om mødetid og fravær.

 • Den studerende skal orientere sig om, og overholde, arbejdspladsens regler for f.eks. påklædning, rygning, pauser, brug af mobiltelefon og sociale medier.

 • Den studerende skal udarbejde en individuel læringsplan samt faglige og personlige udviklingsmål der tilgodeser praktikkens mål. Praktikplanen skal godkendes af underviseren.

 • Den studerende har ansvar for planlægningen og forberedelsen af den ugentlige vejledning.

 • Den studerende udarbejder en dagsorden til midtvejsstatus, som praktikvejleder har været inddraget i.

 • Den studerende skal udarbejde en skriftlig midtvejsopgave og en afsluttende eksamensopgave inden den mundtlige afprøvning af praktikken.

 • Den studerende arbejder løbende med personlige og faglige udviklingsmål for praktikken. Det sker i form af praktikplanen og i forbindelse med status på målene ved midtvejsstatus samt den afsluttende eksamen.

 • Den studerende er opmærksom på evt. behov for ændring af de personlige og faglige udviklingsmål for praktikken.

 • Den studerende har tavshedspligt, som vedvarer efter praktikkens ophør.

 • Den studerende skal modtage professionsrettet vejledning fra socialrådgiveruddannelsen, såfremt socialrådgiveruddannelsen skønner, der er behov herfor.

 • Den studerende skal kontakte socialrådgiverunderviser eller evt. praktikkoordinator, hvis der opstår problemer i praktikforløbet, som ikke kan løses på praktikstedet.