Del

Regler, rammer, mødepligt mv

Arbejdstid

Den studerendes ugentlige praktiktid svarer til fuld tid på det pågældende praktiksted/den pågældende praktikinstitution. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med praktikvejlederen. Såfremt der er en flekstidsordning på praktikstedet, kan det aftales, at den studerende indgår i denne, men det er alene praktikstedet, der afgør om det er en mulighed. Det eventuelle flexregnskab kan ikke variere mere end +/- 7,4 timer.

Ved deltagelse i faste råd og udvalg på skolen, kan der gives frihed hertil efter konkret aftale mellem den studerende, praktikvejleder og socialrådgiverunderviseren - alternativt praktikkoordinatoren. Det er hensigtsmæssigt at få afstemt præcist hvilke aktiviteter der er tale om og omfanget.

Mødepligt/deltagelsespligt

Der er mødepligt og deltagelsespligt til enhver form for aktivitet der indgår i modul 7 på henholdsvis uddannelsen og på praktikstedet. Uddannelsen registrerer fravær til aktiviteter på uddannelsesstedet, og praktikstedet er ansvarlig for registrering af fravær på praktikstedet.

Hvis der er bekymring for den studerendes fravær, er praktikstedet, uddannelsen og den studerende selv, forpligtet til at drøfte problemet med henblik på at den studerende kan opfylde mødepligten i modulet. Praktikvejleder skal tage kontakt til den socialrådgiverunderviser som følger den studerende, når der er fravær svarende til sammenlagt mere end en arbejdsuge.

Hvis den studerende ikke kan opfylde mødepligten pga. sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan praktikteamet bede om lægefaglig dokumentation for fraværet. I så fald skal den studerende selv afholde udgiften hertil. Denne dokumentation skal fremsendes senest 5 hverdage efter anmodningen for at kunne indgå vurderingen af efterfølgende tiltag.Der kan i nogle tilfælde tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet i samarbejde med uddannelsesstedet vurderer, at dette er påkrævet for den studerendes faglige niveau, og såfremt praktikstedet har praktisk mulighed herfor. Der findes ingen fast grænse for, hvor meget fravær en studerende kan have, men udgangspunktet er, at det betragtes som værende problematisk, hvis du som studerende oppebærer et fravær på mere end 10-12 dage under hele praktikforløbet.

Ferie og helligdage

Studerende kan ikke afholde ferie eller orlov i praktikperioden, og kan kun holde fri, såfremt praktikstedet holder lukket. Den studerende følger praktikinstitutionens regler vedrørende fri- og helligdage. Det betyder at den studerende har fri, hvis der er praktikinstitutionen er lukket, men at vejleders eventuelle afholdelse af ferie ikke giver fri til den studerende. Vejleder sørger for tilrettelæggelse af praktikrelevante opgaver for den studerende i perioden - og anden medarbejder overtager vejlederopgaven ved længerevarende ferie.