Del

Straffeattest og børneattest

Nogle praktikinstitutioner er forpligtede til at indhente en straffeattest og/eller en børneattest. Attesterne indhentes af praktikstedet, og den studerende bliver bedt om at godkende det via E-Boks.

Kriminalregistret kan udlevere tre forskellige former for straffeattester:

  • Den private straffeattest
  • Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder
  • Børneattester

Den private straffeattest

Indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved over­træ­delse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Lovovertrædelser står på den private straffeattest i 2-5 år.

Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder

Indeholder oplysninger om de afgørelser, der er registreret i Kriminalregistret. Det vil sige, at den indeholder oplysninger om samtlige domme, bø­der og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Den indeholder også afgø­rel­ser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelse af rettigheder. F.eks. førerretten. Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregistret. Kun po­li­tiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger. Straffeat­tes­ten kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det. Oplysningerne står på den­ne straffeattest i mindst 10 år.

Børneattester

Indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle kræn­kel­ser af børn under 15 år. De udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idræts­for­eninger, organisationer og andre de skal ansætte personer, som skal have kontakt med børn under 15 år. - se også Bek. nr. 487 af 25/05/2012