Del

Uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år. Du bliver professionsbachelor i sygepleje.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie på 7 semestre, som giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde som sygeplejerske.

Under uddannelsen får du undervisning i sygeplejefaget og en række forskellige fag som eksempelvis psykologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære, etik og jura.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret. Den praktiske undervisning, klinikken, foregår blandt andet i øvelseslokaler, i de kliniske hospitalsafdelinger og kommunale hjemmeplejer, der tilknyttet Professionshøjskolen Absalon. De teoretiske undervisningsformer varierer mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejder tilrettelagt som dialog-, diskussions- og casebaseret undervisning.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse.
Blandt andet  kan du vælge at tage et studieophold  i udlandet, ligesom du også kan tage en del af din praktik i udlandet.

Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et bachelorprojekt. 

Uddannelsesformer
Sygeplejerskeuddannelsen kan også tages som e-læring, hvor du læser via internettet, og kun møder op på studiestedet tre dage om måneden. Læs mere om e-læring.

Fremtid og karriere
Når du har afsluttet din sygeplejerskeuddannelse, har du en bred vifte af jobtyper, du kan søge. Læs mere om  karriere og fremtidsmuligheder.

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere dig til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og med patient og borger i alle aldre.

Efter endt skal du:

  • selvstændigt kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse.
  • selvstændigt kunne varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med patient, borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt.
  • kunne forvalte sygeplejefagets og professionens værdier, teorier, begreber og metoder og integrere viden fra sundheds-, natur- og samfundsvidenskab samt humaniora og opnå kompetence til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.