Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er på i alt 210 ECTS point heraf 90 kliniske ECTS point og opdelt i 7 semestre, der hver har en varighed på et ½ år svarende til 30 ECTS point.

1. semester – Observation og vurdering af patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Semesterets fokus er observation, identifikation, analyse og vurdering af patientens og borgerens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om og færdigheder i at systematisere viden, at identificere og indsamle data samt planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient og borgere.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 24 ECTS-point
Klinisk undervisning: 6 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 1. semester er tilrettelagt som intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøven.

2. semester - Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

Semesterets fokus er klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten, borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 15 ECTS-point
Klinisk undervisning: 15 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 2. semester er tilrettelagt som ekstern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøven.

3. semester - Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Semesterets fokus er situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter, borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Der er endvidere fokus på medicinhåndtering.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter og borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 18 ECTS-point
Klinisk undervisning: 12 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 3. semester udgøres af to prøver. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Den ene prøve er tilrettelagt som en intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte, der vedrører medicinhåndtering svarende til 4 ECTS. Den anden prøve er tilrettelagt som en intern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler øvrige mål for læringsudbytte svarende til 26 ECTS. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til denne prøve.

4. semester - Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Semesterets fokus er klinisk lederskab af patient- og borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om, færdigheder i og kompetence til klinisk lederskab af pleje og behandling i patient- og borgerforløb, der relateres til den enkelte patient og borgers livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 18 ECTS-point
Klinisk undervisning: 12 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 4. semester er tilrettelagt som en intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøven.

5. semester – Sygeplejefaglige interventioner og tværprofessionelt samarbejde i et sundhedsvæsen under forandring

Semestrets fokus er sygeplejefaglig virksomhed og tværprofessionelt samarbejde i et sundhedsvæsen under forandring, herunder den samfundsmæssige og teknologiske udviklings betydning for pleje, omsorg og behandling. Sygeplejefaglige interventioner i akutte pleje- og behandlingsforløb vurderes og relateres hertil.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om innovation som metode til forandring af praksis samt færdighed i og kompetence til at indgå refleksivt i sygepleje-, patient- og borgersituationer præget af forskellige kulturelle, professions- og samfundsmæssige perspektiver.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 25 ECTS-point
Klinisk undervisning: 5 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 5. semester er tilrettelagt som en ekstern, mundtlig prøve, hvor der kan vælges mellem prøveformerne individuel prøve eller gruppeprøve (max. fem studerende) prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret, svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøven.

6. semester – Selvstændig sygeplejevirksomhed i og på tværs af det hele sundhedsvæsen

Semesterets fokus er selvstændig sygeplejevirksomhed på tværs af organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om, færdigheder i og kompetencer til selvstændigt at varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem. 

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 0 ECTS-point
Klinisk undervisning: 30 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 6. semester er tilrettelagt som en intern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er klinisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er forudsætning for, at den studerende kan gå til prøven.

7. semester – Perspektiver på sygeplejeprofessionens udvikling – nationalt og internationalt

Semesterets fokus er professionel og refleksiv sygeplejevirksomhed i komplekse og udviklingsorienterede situationer - nationalt og internationalt.  

Studieaktiviteterne retter sig mod, at den studerende opnår viden om, færdigheder i og kompetencer til at perspektivere sygeplejefaget og professionens værdier og videngrundlag i forhold til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling såvel som befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 20 ECTS-point
Klinisk undervisning: 10 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 7. semester udgøres af to prøver. Bedømmelsen ved begge prøver er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Den ene prøve er tilrettelagt som en intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler den del af semesteret, der vedrører de valgfrie elementer svarende til 10 ECTS. Den anden prøve er tilrettelagt som en ekstern teoretisk prøve. Prøven afspejler den del af semestret der vedrører bachelorprojektet svarende til 20 ECTS. Prøven er tilrettelagt som en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Der gives en samlet bedømmelse af den skriftlige og mundtlige præstation. Bachelorprojektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. fire studerende), mono-eller tværprofessionelt. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan gå til prøverne.

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Læs mere her

Uddannelsesplaner (historiske)