Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er på i alt 210 ECTS point heraf 90 kliniske ECTS point og opdelt i 7 semestre, der hver har en varighed på et ½ år svarende til 30 ECTS point.

1. semester – Observation og vurdering af patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Semesterets fokus er observation, analyse og vurdering af patientens og borgerens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at du opnår viden og færdigheder i at systematisere viden og at identificere og indsamle data samt vurdere, planlægge og udføre sygeplejeinterventioner i samspil med patient og borgere.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 24 ECTS-point
Klinisk undervisning: 6 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 1. semester er tilrettelagt som intern, skriftlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesterets indhold svarende til 30 ECTS.
Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du kan gå til prøven

2. semester - Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

Semesterets fokus er klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten, borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at du opnår viden, færdigheder og kompetencer i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 15 ECTS-point
Klinisk undervisning: 15 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 2. semester er tilrettelagt som ekstern, mundtlig og indidviduel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesterets indhold svarende til 30 ECTS.
Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du kan gå til prøven.

3. semester - Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Semesterets fokus er situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter, borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Der er endvidere fokus på medicinhåndtering.

Studieaktiviteterne retter sig mod, at du opnår viden, færdigheder og kompetence om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter og borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 18 ECTS-point
Klinisk undervisning: 12 ECTS-point

Prøver
Semesterprøven på 3. semester er tilrettelagt som 2 interne prøver. Den ene er en teoretisk skriftlig og individuel prøve, der afspejler semesterets mål for læringsudbytte svarende til 28 ECTS.

Den anden er en teoretisk skriftlig og individuel prøve i medicinhåndtering, herunder medicine-ringsprocessen og medicinregning, der afspejler målet for læringsudbytte om, at du kan anvende, vurdere og organisere sygeplejefaglige interventioner, herunder medicinhåndtering samt ordinere medicin inden for en rammedelegation svarende til 2 ECTS. Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du  kan gå til prøven.

Bedømmelserne for begge prøver er bestået – ikke bestået.

4. semester - Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Semesterets fokus er klinisk lederskab af patient- og borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer.

Studieaktiviteterne vil være tilrettelagt således, at du vil opnå viden, færdigheder og kompetencer i klinisk lederskab relateret til forløb ud fra den enkelte patients og borgers livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 18 ECTS-point
Klinisk undervisning: 12 ECTS-point

Prøve:
Semesterprøven på 4. semester er tilrettelagt som en intern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler hele semesterets læringsudbytte svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du kan gå til prøven.

5. semester – Sundhedsfaglige problemstillinger i det hele og det nære sundhedsvæsen

Semesterets fokus er sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til sær-lige udfordringer i sundhedsvæsenet. Heri hvordan innovation med inddragelse af patienter og borgere kan fremme borgernære løsninger.

Studieaktiviteterne vil være rettet mod, at du  opnår viden, færdigheder og kompetencer inde for forsknings- og kvalitetsudvikling, udvalgte implementeringsmetoder samt teknologianvendelse og vurdering.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 20 ECTS-point
Klinisk undervisning: 10 ECTS-point

Prøve
Semesterprøven på 5. semester er tilrettelagt som en ekstern, mundtlig prøve, hvor der kan vælges mellem prøveformen gruppeprøve eller individuel prøve. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesterets indhold svarende til 30 ECTS. Bedømmelsen er individuel og sker efter 7-trinsskalaen med beståelseskarakteren 02. Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du kan gå til prøven.

6. semester – Selvstændig sygeplejevirksomhed og tværprofessionelt samarbejde

Semesterets fokus er kompleks sygeplejevirksomhed på tværs af organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen med inddragelse af forskning- udviklingsarbejde.

Studieaktiviteterne er tilrettelagt således, at du opnår færdigheder og kompetencer i selvstændigt at udføre klinisk lederskab herunder at sikre og udvikle kvalitet i pleje- og behandlingsforløb.

Fordeling af teoretisk og klinisk undervisning
Teoretisk undervisning: 0 ECTS-point
Klinisk undervisning: 30 ECTS-point

Prøver
Semesterprøven på 6. semester er tilrettelagt som en intern mundtlig og individuel prøve. Prøven er klinisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS.

Opfyldelsen af mødepligten i den kliniske undervisning er forudsætning for, at du kan gå til prøven. Bedømmelsen er bestået - ikke bestået.

7. semester – Sygeplejeprofessionens udvikling - nationalt og internationalt

Semesterets fokus er selvstændig, professionel og refleksiv sygeplejevirksomhed i det hele sundhedsvæsen. Der arbejdes systematisk med udvikling af udvalgte dele af professionsfeltet.

Studieaktiviteterne vil være tilrettelagt således, at du opnår færdigheder og kompetencer i at perspektivere sygeplejefaget, professionens værdier og vidensgrundlag i forhold til sygeplejeprofessionens samfundsmæssige, videnskabelige og teknologisk sammenhæng både nationalt og internationalt

Semestret afsluttes med en ekstern teoretisk prøve – bachelorprojektet. Prøven er teoretisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ETCS.

Prøven afholdes som en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor professionsbachelorprojektet og den mundtlige eksamination bedømmes ligeligt. Bachelorprojektet udarbejdes mono- eller tværfagligt i grupper på max. 4 studerende.

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Læs mere her

Cxense Display