Del

FAQ (ofte stillede spørgsmål) - i relation til praktik - for kliniske vejledere

Hvad er mit ansvar som klinisk vejleder - inden praktikstart?

Når det er meldt ud hvilke studerende der kommer i dit afsnit, skal du sørge for der ligger et velkomstbrev til den studerende. Dette uploades i praktikportalen, under den enkelte studerendes flow, i aktiviteten "Velkomst- og introduktionsbreve".

Velkomstbrevet skal senest være uploadet i praktikportalen en uge inden praktikstart - de fleste studerende efterspørger dette, så jo før jo bedre!

Hvad er mit ansvar som klinisk vejleder - under praktikperioden?

Absalon har sammen med samarbejdspartnere i kommuner og region lavet et samarbejdsdokument omkring roller og ansvar i praktikken. Det kan du finde på hjemmesiden  her 

For dig som klinisk vejleder gælder det, at du:

  • Har ansvar for, at der efter den første uge foreligger en forpligtende aftale i form af en studieplan for den studerende, hvor studieaktiviteter for praktikperioden planlægges og beskrives med afsæt i det generelle program for studieaktiviteter, semestrets studieaktiviteter og læringsudbytte, samt de tilstedeværende læringsmuligheder og studerendes præferencer og kompetencer.
  • Har ansvar for at dokumentere fremmøde mhp. overholdelse af mødepligt – fremmødet registreres i Praktikportalen. Det er den kliniske vejleder, som i samarbejde med den studerende, definerer hvilke studieaktiviteter, der er mødepligt til, og på hvilken måde den studerende er studieaktiv i praktikken. Den studerende kan deltage i dagvagt, aftenvagt og nattevagt (også på søgnehelligdage) så længe det har et læringsmæssigt sigte.
  • Har ansvar for at handle med hurtighed og rettidig omhu, hvis der skulle opstå usikkerhed om den studerendes mulighed for at opnå læringsudbyttet, via mødepligten eller tilrettelagte studieaktiviteter inden for de aftalte rammer. I samarbejde med den studerende – og evt. uddannelseskonsulenter, koordinatorer, ledere og tilknyttet kontaktperson fra sygeplejerskeuddannelsen - revideres studieplanen, og der igangsættes tiltag, der bedst muligt hjælper den studerende til at opnå læringsudbyttet. Det kan eksempelvis være at planlægge yderligere fremmøde i forhold til den oprindelige studieplan og/eller udarbejdelse af skriftlige refleksioner. Ovenstående gælder ligeledes ved fravær i kortere eller længere perioder grundet sygdom, hvor mødepligten dog ikke kan tilsidesætte vilkår for sygefravær. 

Hvad er mit ansvar som klinisk vejleder - efter praktikafslutning?

Forudsætningen for at den studerende kan gå til eksamen er, at mødepligt og studieaktiviteter er godkendt af klinisk vejleder i praktikportalen.

Det er derfor vigtigt at godkende/afvise aktiviteter løbende (herunder forhåndsgodkendelser) og som minimum umiddelbart efter den studerendes praktik er afsluttet.

Ved afvisning af aktiviteten "Mødepligt" bedes du skrive en uddybning i kommentarfeltet (omfanget af tilstedeværelse, evt. andre forhold).

 

 

Min praktikstuderende er ikke dukket op første dag i praktik - hvad gør jeg?

I første omgang skal du forsøge at kontakte den studerende. I praktikportalen fremgår den studerendes mail og telefonnummer under "Detaljer" i den specifikke studerendes flow.

Kan du ikke få kontakt til den studerende må du give besked til kontaktperson/underviser fra Absalon. du kan kontakte vedkommende via beskedfunktionen i praktikportalen. 

Jeg er bekymret for om min praktikstuderende kan opnå læringsmålene for semestret - hvad gør jeg?

I første omgang må det være et tema på et vejledningsmøde med den studerende.

Er det trods gentagne vejledningssamtaler stadig en udfordring kan kontaktperson/underviser fra Absalon kontaktes for en fælles samtale/sparring. Inddrag den studerende i forbindelse med henvendelse til Absalon, evt. ved at du og den studerende sammen skriver en bekymringsmail. Denne mail kan skrives i praktikportalens funktion "Dialog".

Hvor finder jeg en vejledning til praktikportalen?

Du kan finde vejledninger til praktikportalen både inde i portalen, og på Absalons hjemmeside omkring praktiksamarbejde her.

 

 

Hvordan er det med studiedage, helligdage osv.?

Studiedage/klinikdage:

Hvorvidt den studerende har en fast ugentlig studiedag er afhængig af hvordan du som klinisk vejleder og den studerende har tilrettelagt vagtplanen. Rammen er, at den studerende gennemsnitligt har 30 timers praktik om ugen, i de uger praktikken varer. Dagene i praktikken skal gerne være tilrettelagt efter hvordan den studerende får opfyldt sine læringsmål for det respektive semester. Det betyder, at der i vagtplanen kan indgå aftenvagter, nattevagter osv - hvis det har et læringsmæssigt sigte.

Helligdage mm:

Den studerende har ikke automatisk fri på helligdage (fx i påskeferien) og på andre "fridage" såsom 1. januar og 1. maj. Frie dage afhænger af hvordan du som klinisk vejleder og den studerende har tilrettelagt vagtplanen.

Studiefri:

Den studerende har studiefri i sommerferien samt i uge 52 (se rammeplaner her).