Del

FAQ (ofte stillede spørgsmål) - i relation til praktik - for studerende

Jeg trives ikke på mit praktiksted - hvad gør jeg?

Tag fat i:

1) din kliniske vejleder (på afsnit og i kommuner), alternativt i afdelingsledelsen. Hvis du ikke kan komme igennem, så gå et niveau op og tag fat i:

2) AKU (ansvarlig klinisk underviser i Regionen) eller Klinisk uddannelseskonsulent, eller uddannelsesansvarlig i kommunen.

Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i:

3) den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb. Du finder navnet i praktikportalen, under "Detaljer".

Jeg er bekymret for om jeg når mine læringsmål - hvad gør jeg?

Tag fat i:

1) din kliniske vejleder (på afsnit og i kommuner), alternativt i afdelingsledelsen. Hvis du ikke kan komme igennem, så gå et niveau op og tag fat i

2) AKU (ansvarlig klinisk underviser i Regionen) eller Klinisk uddannelseskonsulent, eller uddannelseskoordinator/uddannelsesansvarlig i kommunen. 

 Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i:

3) den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb.

Jeg har ikke fået et velkomstbrev fra mit praktiksted - hvad gør jeg?

Aftalen er, at der skal ligge et velkomstbrev til dig senest en uge inden praktikstart. Det bliver af praktikstedet uploadet i portalen, hvorefter du får en notifikation i din studiemail. Alternativt kan det komme i e-boks, så husk at tjekke denne (du kan i e-boks sørge for at få tilsendt notifikation via SMS når der ligger post).

Hvis du ikke har modtaget noget brev en uge før praktiksted, så ring til afdelingen. Telefonnummer skulle gerne fremgå i praktikportalen, under "Detaljer".

Hvordan er det med studiedage, helligdage osv?

Studiedage/klinikdage:

Hvorvidt du har en fast ugentlig studiedag er afhængig af hvordan den kliniske vejleder og du har tilrettelagt dit skema. Rammen er, at du gennemsnitligt har 30 timers praktik om ugen, i de uger du er i praktik. Dine dage i praktikken skal gerne være tilrettelagt efter hvordan du får opfyldt dine læringsmål for det respektive semester. Det betyder, at der i dit skema kan indgå aftenvagter, nattevagter osv - hvis det har et læringsmæssigt sigte.

Helligdage mm:

Du har ikke automatisk fri på helligdage (fx i påskeferien) og på andre "fridage" såsom 1. januar og 1. maj. Dine frie dage afhænger af hvordan din kliniske vejleder og du har tilrettelagt dit skema.

Studiefri:

Som studerende har du studiefri i sommerferien samt i uge 52 (se rammeplan her).

 

 

 

Jeg er syg - hvem skal jeg give besked til?

Bliver du syg mens du er i praktik skal du hurtigst muligt give besked til din kliniske vejleder/praktikstedet. Hvis muligt, skal du også fortælle hvornår du forventer at komme tilbage til praktikstedet.

Telefonnummer finder du i praktikportalen, under "Detaljer".

Ved fravær, herunder sygdom aftales med klinisk vejleder hvordan det forsømte kan indhentes. Udgangspunktet for en revideret studieplan er læringsudbyttet for praktikken. 

Jeg har fået tildelt en praktikplads, men er nu blevet flyttet - hvorfor sker det?

Der bliver oprettet praktikpladser hvert semester inden ønske-perioden. I enkelte tilfælde sker der ændringer på praktikstedet, så der ikke længere er tilstrækkeligt med vejlederressourcer.

På praktikstederne vil de gerne sikre sig, at du som studerende får den bedste praktikperiode. Det kræver, at der på stedet er den ekspertise der skal til, for at kunne vejlede studerende ud fra læringsmålene på semestret. Hvis der på grund af sygdom, opsigelser eller organisationsændringer ikke er ressourcer til at have praktikstuderende, må der rokkeres om, til steder hvor der er tilstrækkelige ressourcer.

Din flytning sker således for at du kan få det bedste udbytte i forhold til dine læringsmål. 

Mit praktiksted ligger langt fra min bopæl - hvordan er det med transportudgifter?

Du kan få ændret dit ungdomskort for at dække de zoner det kræver at komme hen til dit praktiksted (det kaldes også "forlagt undervisning"). Se mere på ungdomskort.dk:

Om praktik og forlagt undervisning samt kilometerpenge:

http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/

Har du yderligere spørgsmål skal du henvende dit til studeservice på dit uddannelsessted.

Du kan også ringe direkte til DSB, på telefonnummer 70 13 14 17

Hvad har jeg selv ansvar for mens jeg er i praktik?

Absalon har sammen med samarbejdspartnere i kommuner og region lavet et samarbejdsdokument omkring roller og ansvar i praktikken. Du kan se hele dokumentet  her 

For dig som studerende gælder det at du:

  • Har ansvar for at overholde deltagelsespligt i uddannelsen, som er berammet til 41,25 timers studieaktivitet i gennemsnit om ugen, hvilket omfatter deltagelse og engagement i dialogen omkring læringsforløbet.
  • Har mødepligt i den kliniske del af uddannelsen svarende til 30 timer i gennemsnit pr. uge, og har medansvar i forhold til at dokumentere denne. Helligdage, grundlovsdag og 1. maj forårsager ikke reduktion i mødepligten. Ved fravær, herunder sygdom aftales med klinisk vejleder hvordan det forsømte kan indhentes. Udgangspunktet for en revideret studieplan er læringsudbyttet for praktikken.
  • Skal selvstændigt tage kontakt til klinisk vejleder i god tid, hvis der skal ændres i planlægning for at opnå mødepligten.
  • Har ansvar for at udføre de studieaktiviteter, der aftales i studieplanen, samt de i uddannelsesplanerne beskrevne studieaktiviteter.
  • Har ansvar for at forberede sig til og tage aktiv del i tilblivelsen og udfyldelse af studieplanen for praktikforløbet i samarbejde med den kliniske vejleder.
  • Har ansvar for at tage kontakt til klinisk vejleder hvis der er opstår bekymring omkring praktikforløbet.

Jeg er ikke tilfreds med mit praktiksted - kan jeg skifte til et andet praktiksted?

Nej, det er ikke muligt at skifte praktiksted.

På sygeplejeuddannelsen skal man være indstillet på at kunne komme i praktik rundt i HELE Region Sjælland. 

Der bliver i hvert semester oprettet det antal praktikpladser der er behov for, og vi har således ikke rådighed over ekstra pladser.

I helt enkeltstående tilfælde, hvor der er tungtvejende begrundelser, kan det komme på tale at forsøge at finde en alternativ praktikplads.

Jeg har selv fundet en praktikplads i Region Sjælland - kan det lade sig gøre?

Nej, fordeling af praktikpladser i regionen foregår udelukkende via praktikportalen.

Kan jeg komme i praktik i udlandet?

Ja, du har mulighed for at tage hele eller dele af din praktik i udlandet på 3., 4. og 6. semester. Absalon har mulighed for at udveksle med partnere blandt andet i Norden, Europa, Afrika og Asien.<o:p></o:p>

For yderligere information og vejledning kontaktes International Koordinator Janne Krag jgj@pha.dk<o:p></o:p>

Hvordan er jeg forsikret med hensyn til arbejdsskade i praktikken?

Studerende i praktik er sikret på lige fod med andre ansatte, hvis der sker en arbejdsskade. Praktikstedet har som arbejdsplads forpligtelsen til at sikre sig mod dette ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker.

Den studerende kommer selv til skade

Hvis en studerende i praktik (det kan være på en offentlig eller privat arbejdsplads i Danmark) rammes af en skade (ulykke eller erhvervssygdom) som følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under, vil vedkommende være dækket af arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretager en konkret vurdering.

NB: Den studerende skal selv tegne en ulykkesforsikring, som dækker skader, der ikke er dækket af arbejdsskadesikringsloven.  Det kan fx være, hvis skaden ikke er sket som følge af arbejdet.

Hvornår er jeg inhabil på et praktiksted?

Du er inhabil til at være i praktik på et praktiksted hvis du har en tilknytning i en eller anden form til dette sted. Det kan være:

- du selv eller din nærmeste familie har været indlagt, eller er i behandling, det pågældende sted

- du har arbejdssted i samme afdeling eller på samme plejecenter

Kan jeg søge om praktikplads udenfor Region Sjælland?

Ja, det kan godt lade sig gøre selv at finde en praktikplads udenfor Region Sjælland, men det kræver en indsats - og at der ikke på det specifikke praktiksted er fyldt op med sygeplejerskestuderende fra andre professionshøjskoler.

Såfremt du vælger at undersøge om det er muligt at komme i praktik uden for regionen, skal du selv henvende dig det pågældende sted. Du skal du sikre dig:

  • At de får kendskab til det læringsudbytte og de studieaktiviteter, der er forbundet med semestrets krav, så de kan afgøre, om de kan indfri de krav, der er forbundet med at have sygeplejestuderende på det niveau og har ressourcer til dette.
  • At praktikstedet har tilknyttet kliniske underviser/vejleder, som er uddannet og dermed har de fornødne pædagogiske kvalifikationer.

Finder du et praktiksted, der vil modtage dig, skal du efterfølgende rette henvendelse til praktikkoordinator (sibp@pha.dk) og få en blanket.  

  • Praktikstedet skal udfylde blanketten. Den udfyldte blanket sendes til praktikkoordinator (sibp@pha.dk), som vurderer praktiksted og underskriver blanketten.
  • Administrativ medarbejder giver besked til praktiksted omkring den godkendte praktik, og inkluderer den underskrevne blanket.  

Her er endvidere link til hjemmesiden, hvor du finder kriterier for praktikpladsgodkendelse:

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kriterier_for_godkendelse_af_praktiksted_kliniske_uddannelsessted.pdf