Del

Forsøgsordning om adgang til diplomuddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet indfører en forsøgsordning, så ansøgere med en akademiuddannelse og mindst fire års relevant erhvervserfaring kan påbegynde en diplomuddannelse uden yderligere to års relevant erhvervserfaring.

Forslaget om en justering af toårsreglen skal give øget frihed på videre- og efteruddannelsesområdet ved at understøtte mere fleksible overgange og muligheder for livslang læring for alle grupper på arbejdsmarkedet.

Om forsøgsordningen og adgangskriterier

Uddannelses- og Forskningsministeriet har iværksat en forsøgsordning, hvor man i en treårig forsøgsordning fjerner kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for en gruppe af ansøgere til diplommoduler, der lever op til følgende tre kriterier:

  1. Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  3. Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Personer, der opfylder disse tre krav, kan optages på diplommoduler uden at skulle have yderligere to års erhvervserfaring efter afsluttet akademiuddannelse. For alle andre ansøgere, der enten har en anden videregående uddannelse som adgangsgrundlag og/eller har mindre end fire års relevant erhvervserfaring samt ikke er i relevant beskæftigelse ved optag, vil kravet om mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse fortsat gælde, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1.012 af 2. juli 2018 om diplomuddannelser.

Ordningen indføres med hjemmel i § 24 i bekendtgørelsen om diplomuddannelsen og gælder indtil videre kun for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2022.

Læs mere her