Del

INFORMATION TIL CENSORER

Velkommen

Center for Videreuddannelse, Professionshøjskolen Absalon (Professionshøjskolen Absalon) byder velkommen til censorer på diplomuddannelsen og håber med denne skrivelse at kunne medvirke til en god og forsvarlig gennemførelse af prøver.

Generelle forhold om censorfunktionen

Censorfunktionen er beskrevet ud fra:

Center for Videreuddannelse allokerer censorer efter reglerne inden for de enkelte diplomuddannelser. Det er studieadministrationen, der har ansvaret for at fremskaffe alt fornødent materiale forud for eksamen.

En censor skal ved voteringen gøre notater om præstation og karakterfastsættelse, så det kan bruges til udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Noterne skal opbevares indtil klagefristens udløb – normalt 14 dage.

I tilfælde af en eventuel klagesag, der vedrører en prøve, må censor være indstillet på at skulle indgå i behandlingen af klagesagen.

En censor må erklære sig for inhabil, hvis der er private, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige relationer mellem den studerende og censor.

Censors opgave

I forbindelse med bedømmelse af en prøve, er det censors opgave at påse,  

 • at prøven er i overensstemmelse med de mål og krav, som er fastlagt i den enkelte studieordning
 • at prøven gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for udarbejdelse af modulopgave
 • at studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præsentationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.
Bedømmelse af skriftlig prøve

Alle prøver tilrettelægges som individuelle prøver. Ved bedømmelse af skriftlige opgaver skal der foretages en individuel bedømmelse, uanset om opgaven er udarbejdet individuelt eller i grupper.

Bedømmelsesgrundlaget består af:

 • Retningslinjer for prøven samt prøveform
 • En individuel eller en gruppefremstillet opgave med individuelle afsnit, der danner grundlag for en bedømmelse.

Alle prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen. Ved en bedømmelse skal censor og eksaminator forsøge at opnå enighed. Først foretager censor en overordnet bedømmelse af præstationen, herefter foretager eksaminator en bedømmelse, og endelig fastsættes karakteren. Kan der ikke opnås enighed, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de givne karakterer. Er gennemsnitstallet midt imellem to på hinanden følgende tal på karakterskalaen, bliver karakteren nærmeste højere tal, såfremt censor har givet den højeste karakter og nærmeste lavere tal, såfremt censor har givet den laveste karakter.

Elektronisk opgaveaflevering i WISEflow
De studerende afleverer deres skriftlige opgave via systemet WISEflow i pdf-format. WISEflow er et digitalt prøvesystem, som gør det muligt at håndtere hele eksamensprocessen digitalt.

Uregelmæssigheder i forbindelse med skriftlig prøve
Finder eksaminator, at den afleverede opgave bærer præg af afskrift eller lignende, rettes henvendelse til den ansvarlige uddannelseskonsulent i Center for Videreuddannelse, jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, § 19 (BEK nr. 1519 af 16/12/2013). Tilsvarende kan censor indberette uregelmæssigheder. I Professionshøjskolen Absalon undersøges opgaver via automatisk plagieringskontrol i WISEflow.

Karakterer
Al informationsmateriale i forbindelse med afvikling af prøven hentes på WISEflow. Karaktererne skal tastes og frigives direkte i WISEflow af både censor og eksaminator. Herefter skal der ikke gøres yderligere. Eksamensadministrationen har adgang til resultatet umiddelbart efter indtastningen.

I forlængelse af prøven skal censor udarbejde elektronisk censorrapport på censorformandskabernes hjemmeside.

Bedømmelse af mundtlig prøve

Alle prøver tilrettelægges som individuelle prøver. Indgår der skriftlige opgaver, skal der foretages en individuel bedømmelse, uanset om opgaven er udarbejdet individuelt eller i grupper.

Bedømmelsesgrundlaget består af:

 • Retningslinjer for prøven samt prøveform
 • En individuel eller en gruppefremstillet opgave med individuelle afsnit, der danner grundlag for en bedømmelse.

Selve eksaminationen forestås af eksaminator. Den mundtlige eksamination former sig så vidt muligt som en samtale mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan deltage i et omfang, der afstemmes med eksaminator. Når eksaminationen er slut gives en karakter. Bedømmelsen sker efter 7-trins-skalaen.

Voteringen og karakterfastsættelsen, der sker i et samarbejde mellem censor og eksaminator, finder sted umiddelbart efter eksaminationen, og må ikke overværes af den studerende. Censor og eksaminator skal forsøge at opnå enighed. Først foretager censor en overordnet bedømmelse af præstationen, herefter foretager eksaminator en bedømmelse og endelig fastsættes karakteren. Kan der ikke opnås enighed, fastsættes karakteren som gennemsnitstallet mellem de givne karakterer. Er gennemsnitstallet midt imellem to på hinanden følgende tal på karakterskalaen, bliver karakteren nærmeste højere tal, såfremt censor har givet den højeste karakter og nærmeste lavere tal, såfremt censor har givet den laveste karakter. Den studerende har ret til at få en kort mundtlig begrundelse for den fastlagte karakter.

Elektronisk opgaveaflevering i WISEflow
Såfremt der er tale om en skriftlig opgave, som en del af den samlede prøve, afleverer de studerende denne via systemet WISEflow i pdf-format. WISEflow er et digitalt prøvesystem, som gør det muligt at håndtere hele eksamensprocessen digitalt.

Uregelmæssigheder før og under den mundtlige prøve
Finder eksaminator, at den afleverede opgave bærer præg af afskrift eller lignende, rettes henvendelse til den ansvarlige uddannelseskonsulent i Center for Videreuddannelse, jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, § 19 (BEK nr. 1519 af 16/12/2013). I Professionshøjskolen Absalon undersøges opgaver via automatisk plagieringskontrol i WISEflow.

Hvis der ved eksaminationen forekommer uregelmæssigheder, bør eksaminator hurtigt overveje en afbrydelse af eksaminationen med efterfølgende kontakt til chefen for pågældende område i Center for videreuddannelse. Tilsvarende kan censor indberette uregelmæssigheder

Karakterer
Al informationsmateriale i forbindelse med afvikling af prøven hentes på WISEflow. Karaktererne skal tastes og frigives direkte i WISEflow af både censor og eksaminator. Herefter skal der ikke gøres yderligere. Eksamensadministrationen har adgang til resultatet umiddelbart efter indtastningen.

I forlængelse af prøven skal censor udarbejde elektronisk censorrapport på censorformandskabernes hjemmeside.

Praktiske oplysninger ved mundtlige prøver
Det anbefales, at censor ved ankomst til uddannelsesstedet henvender sig i administrationen.

I forbindelse med overnatning udbetales time- og dagpenge til dækning af merudgifter til måltider og transport mellem hotel og eksamenssted jf. gældende regler. Hvis der ikke er tale om overnatning, udbetales der ikke time- og dagpenge, men Center for Videreuddannelse betaler censors forplejning på eksamensstedet.

Brug af pc’er ved eksamen
Ønsker du at bruge pc’er ved eksamen, skal du selv medbringe denne. Du kan få adgang til vores gratis netværk ved at logge på Professionshøjskolen Absalons GuestNet.

Er censor MAC-bruger, skal denne selv medbringe nødvendige kabler, således at systemerne kan forbindes.

Hvis eksamen afholdes via Skype, skal der ses bort fra ovenstående.

Opgørelse af læsetid, eksamenstid og votering

Mundtlig prøve

 • Der afsættes en akkord på 5 minutter pr. normalside. Ved afgangsprojekt dog 7 minutter pr. normalside. Antallet af sider beregnes ud fra et gennemsnitligt estimat.
 • Der afsættes en grundakkord på 1,15 pr. eksamenstime (det vil sige fastsat tid til afvikling af den mundtlige eksamination multipliceres med 1,15)

Skriftlig prøve

 • Der afsættes en akkord på 5 minutter pr. normalside – dog 7 minutter ved afgangsprojektet. Antallet af sider beregnes ud fra et gennemsnitligt estimat.
 • Der afsættes følgende til votering af skriftlige opgaver:
  Til og med 15 opgaver: 45 minutter
  Over 15 opgaver: 90 minutter

Kommentarmuligheder i pdf-dokumenter
Vi anbefaler ved skriftlige produkter, at disse ikke printes, men at det integrerede læse- og kommenteringsværktøj i WISEflow benyttes. 

Aflønning

Aflønning ved eksterne prøver
Ved prøver med ekstern censur, hvor censor er beskikket af Undervisningsministeriet sker aflønningen efter gældende satser (Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse af censorvirksomhed, Perst. Nr. 004-01).

Såfremt censor ønsker vederlaget/timerne indregnet i årsnorm sættes kryds i rubrikken ”Vederlag indregnes” på censorafregningsblanketten.

Afregning af rejseudgifter, rejsetid og overnatning ved eksterne prøver
Kørsel med egen bil afregnes efter statens takster (lav takst). Offentlige transportmidler afregnes ifølge afleverede bilag. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.

Censorafregningsblanketten bedes fremsendt til uddannelsessekretæren senest 14 dage efter prøvens afslutning.

Såfremt der ønskes overnatning i forbindelse med en eksamen, skal anmodning sendes til uddannelsessekretæren, som i givet fald godkender og bestiller overnatning.

Aflønning ved interne prøver
Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere censorer udpeget af institutionen. Timerne afregnes direkte med ansættelsesstedet (i årsnormen) eller direkte til censor via gæstelærerafregning/faktura.

Afregning af rejseudgifter, rejsetid og overnatning ved interne prøver
Undervisere ansat udenfor Professionshøjskolen Absalon får kørselsgodtgørelse efter statens takster (lav takst). Offentlige transportmidler afregnes ifølge afleverede bilag. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.

Gæstelærerafregningen bedes fremsendt til uddannelsessekretæren senest 14 dage efter prøvens afslutning.

Såfremt der ønskes overnatning i forbindelse med en eksamen, skal anmodning sendes til uddannelsessekretæren, som i givet fald godkender og bestiller overnatning.

Undervisere ansat i Professionshøjskolen Absalon får kørselsgodtgørelse og køretid efter gældende regler.

Forplejning

Ved mundtlig eksamen er der forplejning (morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe) afhængig af længden på eksamensdagen.

Hvis eksamen afholdes via Skype, skal der ses bort fra ovenstående.

Censorrapport

Ekstern censor
Ved ekstern censur skal censorrapport udfyldes jf. censorformandskabets forskrifter.

Intern censor
Ved intern censur anvendes ikke censorrapport.

Yderligere information

Formelle informationer om uddannelsen, eksamen og evaluering fremgår af studiebeskrivelsen og modulbeskrivelsen, som ligger på WISEflow.

Hvis der er yderligere spørgsmål, er den enkelte censor velkommen til at kontakte os på telefon 7248 1000.

Cxense Display