Del

Diplomuddannelse i Ledelse

Har du ambitioner om at blive leder eller er du det allerede og har brug for at blive klædt bedre på til rollen? 

Med en Diplomuddannelse i ledelse får du en lang række konkrete redskaber der gør dig i stand til at håndtere hverdagens udfordinger som leder.

Som moderne leder skal du kunne agere i en kompleks og foranderlig verden hvor der stilles mange krav. Kravene til dig som leder vil især omhandle evnen til at analysere, forstå og håndtere kolleger, ansatte og en omverden i konstant forandring.

Lederuddannelse -  tæt på din arbejdsplads/bopæl

Tag uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, Næstved eller Roskilde

Under uddannelsen vil du blive udstyret med bred pallette af værdifulde redskaber

 • Analyseredskaber til at forstå din og andres organisation
 • Redskaber til at arbejde aktivt med din egen lederrolle
 • Evnen til at reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra et overordnet, strategisk niveau til et operativt niveau
 • Konkrete værktøjer til at håndtere tunge beslutninger og svære udfordringer
 • Få et fagligt netværk af engagerede sparringspartnere 

Praksisnære cases

Spændende cases vil være omdrejningspunktet for din uddannelse. I samspil med dine egne erfaringer med ledelsesrelaterede udfordringer bliver de praksisnære cases anvendt til at sætte relevante teorier og redskaber i spil – for eksempel organisationsteori, ledelsesteori, kommunikationsteori og læringsteori.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse på bachelorniveau.
Uddannelsen er et 2-3 årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Den omfatter 6 obligatoriske moduler og 3 valgmoduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.
Uddannelsen er  tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb (det er dog ikke et krav, at du læser modulerne i denne rækkefølge, med undtagelse af afgangsprojektet, der først kan påbegyndes, når alle andre moduler er bestået).

 • 1.-3. semester
  Det personlige lederskab 1+2
  Ledelse og medarbejdere 1+2 
  Ledelse og organisation 1+2
 • 4. - 6. semester
  3 valgmoduler
  Afgangsprojekt

Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Diplom i ledelse er et kompetencegivende studie på bachelorniveau. Tag uddannelsen som et fleksibelt eller samlet forløb.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig under hvert modul - Vælg om du vil følge uddannelsen  i Slagelse, Roskilde eller Næstved

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Følgende fire valgmoduler har studiestart  i januar 2017:

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet 

Der kan søges realkompetencevurdering  i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Det personlige lederskab 1

Lederkommunikation

På modulet er det dig og din ledelse der er i centrum.

Hvad enten du har en formel lederrolle med personaleansvar eller om du står som konsulent, koordinator eller tovholder for processer, hvor du skal involvere og lede andre, udgør det personlige lederskab fundamentet for din rolle og dine handlemuligheder.

Ledelse er en faglig disciplin og målet er at du via modulet bliver i stand til at arbejde med hvordan du varetager rollen - både som formel og uformel leder. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende med fokus på de kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse
 • Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer
 • Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display