Del

Diplomuddannelse i Ledelse

Har du ambitioner om at blive leder eller er du det allerede og har brug for at blive klædt bedre på til rollen? 

Med en Diplomuddannelse i ledelse får du en lang række konkrete redskaber der gør dig i stand til at håndtere hverdagens udfordinger som leder.

Som moderne leder skal du kunne agere i en kompleks og foranderlig verden hvor der stilles mange krav. Kravene til dig som leder vil især omhandle evnen til at analysere, forstå og håndtere kolleger, ansatte og en omverden i konstant forandring.

Lederuddannelse -  tæt på din arbejdsplads/bopæl

Tag uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, Næstved eller Roskilde

Under uddannelsen vil du blive udstyret med bred pallette af værdifulde redskaber

 • Analyseredskaber til at forstå din og andres organisation
 • Redskaber til at arbejde aktivt med din egen lederrolle
 • Evnen til at reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra et overordnet, strategisk niveau til et operativt niveau
 • Konkrete værktøjer til at håndtere tunge beslutninger og svære udfordringer
 • Få et fagligt netværk af engagerede sparringspartnere 

Praksisnære cases

Spændende cases vil være omdrejningspunktet for din uddannelse. I samspil med dine egne erfaringer med ledelsesrelaterede udfordringer bliver de praksisnære cases anvendt til at sætte relevante teorier og redskaber i spil – for eksempel organisationsteori, ledelsesteori, kommunikationsteori og læringsteori.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse på bachelorniveau.
Uddannelsen er et 2-3 årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point). Den omfatter 6 obligatoriske moduler og 3 valgmoduler samt et obligatorisk afgangsprojekt.
Uddannelsen er  tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb (det er dog ikke et krav, at du læser modulerne i denne rækkefølge, med undtagelse af afgangsprojektet, der først kan påbegyndes, når alle andre moduler er bestået).

 • 1.-3. semester
  Det personlige lederskab 1+2
  Ledelse og medarbejdere 1+2 
  Ledelse og organisation 1+2
 • 4. - 6. semester
  3 valgmoduler
  Afgangsprojekt

Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Diplom i ledelse er et kompetencegivende studie på bachelorniveau. Tag uddannelsen som et fleksibelt eller samlet forløb.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig under hvert modul - Vælg om du vil følge uddannelsen  i Slagelse, Roskilde eller Næstved

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Følgende fire valgmoduler har studiestart  i januar 2017:

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet 

Der kan søges realkompetencevurdering  i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Ledelse og organisation 1

Organisation og processer

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund
 • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse.
Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis
 • Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører.
Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display