Del

Eksternt og internt regnskab

Indhold

 • Målet er, at den studerende får teoretisk og praktisk viden om centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med såvel det interne som det eksterne regnskab.
 • Den studerende får viden om brugen af det interne regnskab som et ledelsesredskab i forbindelse med styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet.
 • Den studerende skal kunne forstå og omsætte regnskabsteoretisk begreber til konkret praksis i forbindelse med præsentation af virksomhedens regnskabsmæssige information overfor såvel interne som eksterne interessenter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have viden om

 • Virksomhedens økonomiafdelings arbejdsopgaver, herunder forståelse for datagrundlaget for opstilling af regnskaber
 • Udvalgte metoder og modeller, der anvendes i forbindelse med virksomhedens bogføring og årsafslutning
 • Regnskabsmæssige begreber, teorier og metoder for udarbejdelse af årsrapporter, herunder begreberne retvisende billede, indregning, måling og klassifikation
 • Årsregnskabsloven og dens opbygning med hovedvægten lagt på reglerne i regnskabsklasse A og B (små og mellemstore virksomheder – SMV-virksomheder)
 • Begreber og definitioner i omkostningsteorien i forbindelse med det interne regnskab og redegøre for fordele og ulemper herved
 • Virksomhedens regnskabssystem, herunder allokering af omkostninger til art, sted og formål
Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Anvende teori og metoder til afslutning af regnskab, herunder opstilling af årsrapport for ÅRL’s klasse A og B (SMV-virksomheder)
 • Vurdere og formidle årsrapporter for SMV-virksomheder
 • Anvende et udvalgt og almindeligt forekommende økonomistyringssystem og økonomistyringsmodeller
 • Vurdere, opstille og vælge løsningsmuligheder inden for økonomiske styringsredskaber
 • Formidle løsningsmuligheder omkring udarbejdelse og formidling af økonomisk præsentationsmateriale
 • Analysere årsrapporter og forstå regnskabsposters indhold og indbyrdes sammenhæng
 • Inddrage relevante overvejelser omkring alternative modeller og metoder til brug for analyser af omkostningers "opførsel"
 • Vurdere relevansen og brugbarheden af forskellige omkostningsberegninger og omkostningsmetoder til brug for handlingsbeslutninger i forbindelse med omkostningsrelaterede problemstillinger
 • Vurdere hensigtsmæssigheden i forskellige former for fordeling af direkte såvel som indirekte fordelinger af omkostninger, eksempelvis anvendelse af ABC- og target costing
 • Tilrettelægge særlige styringsredskaber, eksempelvis Balanced Scorecard og strategy maps
Kompetencer
 • Håndtering af regnskabsføring og regnskabsafslutning i en SMV-virksomhed
 • Udarbejdelse og analyse af årsrapporter for personligt ejede virksomheder og mindre selskaber med udgangspunkt i virksomhedens bogholderi
 • Begreber og definitioner i omkostningsteorien i forbindelse med det interne regnskab og redegøre for fordele og ulemper herved
 • Virksomhedens regnskabssystem, herunder allokering af omkostninger til art, sted og formål
 • At kunne beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
 • At kunne analysere og anvende virksomhedens omkostningsdata
 • At opgøre beslutningsrelevante kalkuler om rentabilitet, priser, produktmix, processer og aktiviteter.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display