Del

Absalonmoduler fra Den Pædagogiske Diplomuddannelse

Bliv bedre til at udnytte mulighederne i Åben skole til spændende undervisning.
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.
Kvalificerer dig til at varetage den opgave det er at inkludere flersprogede børn og unge i skole og institution.
Er du eller skal du til at være bevægelsesvejleder i skolen eller dagtilbud, så er uddannelsesretningen Bevægelsesvejleder måske noget for dig.
Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende og koordinerende funktioner i forbindelse med børn og unges bevægelse, trivsel og læring i…
Vil du i samarbejde med børn og unge arbejde med deres trivsel, udvikling og læring?
Hvis ja, så er modulet stedet hvor du lærer at påtage dig…
Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte…
Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø.
Er du danskvejleder eller har du og din skoleleder planer om at styrke vejledningen i faget dansk på din skole, så er denne uddannelsesretning og…
Vil du have kompetencer til at udvikle din egen praksis i forhold til organisationsudvikling i samspil med teori- og forskningsbaseret viden ?
Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus…
Kvalificer dig til at varetage de udviklende, vejledende og rådgivende funktioner af kolleger og elever i forhold til særlige behov i…
Underviser du i engelsk i grundskolen og ønsker du at videreuddanne dig inden for dit fag samt vejlede kolleger inden for det engelske sprogs…
Vil du blive stærkere til at arbejde med evalueringspraksis, der tager afsæt i en datainformeret tilgang og som vil styrke dine kompetencer til…
Er du nysgerrig på, hvordan dit fag og klasseledelse kan kobles, så din undervisning løfter sig?
Ønsker du at opnå kompetencer i rammesætning og procesledelse af fagdidaktiske udviklingsprocesser i din organisation samt at mestre anvendelsen af…
Kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elevers tilegnelse af andetsproget, dansk…
På modulet forældresamarbejde i dagtilbud og skole arbejder du med, hvordan du og din organisation kan skabe et godt og konstruktivt samarbejde med…
Lær at bruge uderummet og friluftsliv til læring, træning og oplevelser
Lær hvordan du planlægger og afholder friluftsaktiviteter og udemotion for…
Vil du styrke dine kompetencer til at tackle og facilitere gruppe- og organisationspsykologiske udfordringer, og blive bedre til at håndtere…
Vi kan lære meget mere af hinanden som kollegaer, hvis vi ved noget om, hvordan vi kan styrke de processer, hvor kollegaer mødes. Vi har brug for at…
Vil du styrke dine kompetencer til facilitering af udviklingsprocesser i organisationer, og tilegne dig metoder til at arbejde systematisk med…
Få kompetencer til at arbejde mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelse på baggrund af indsigt i forhold mellem bevidsthed, krop, psyke og…
Hvordan 'gør' man interkulturel kompetence? Arbejder du som konsulent, lærer eller pædagog i flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper og har du lyst…
Vil du styrke dine kompetencer i forhold til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver ift at tilrettelægge, håndtere, udvikle og evaluere…
Vil du styrke dine kompetencer til at lede pædagogiske processer og arbejde med pædagogiske udviklingsprojekter?
Diplommodulet handler om legen og det legende, hvordan legen folder sig ud, hvilken betydning legen har for børnenes dannelse, hvordan børn og voksne…
På dette modul arbejdes der med udvikling af skolens undervisning og læringsmiljø med inddragelse af aktuelle og relevante læringsteorier og ny…
Arbejder du som LKT-vejleder eller inklusionsvejleder så står dette modul centralt i arbejdet med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og…
Hvis du er nysgerrig på hvordan du kan bruge læse- og skriveteknologi i det inkluderende arbejde med elever i dysleksi, så er dette modulet for dig. …
Ønsker du eller varetager du allerede funktionen som vejleder i din skoles Pædagogiske Læringscenter, så er modulet Mediepædagogik og didaktik…
I en verden, der i større og større grad er præget af digitale medier og digital medieproduktion, er der et stort behov for at arbejde med elevernes…
Mindfulness, yoga og berøring fremmer trivsel, nærvær og udvikling i det pædagogiske arbejde.
Ønsker du at arbejde med forebyggelses og interventionsarbejde i forhold til mobning samt at indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i dette…
Søger du funderet viden om motorik, vækst og udvikling, som du kan anvende i din praksis? Så er dette modul relevant for dig. Her opnår du…
Underviser du i faget musik i skolen eller med formidling af musikoplevelser for børn og unge, så er uddannelsesretningen Musikpædagogik og modulet…
Få et teoretisk blik på egen og andres musikpædagogiske praksis - så du selv og dine kollegaer kan yde en bedre musikundervisning.
Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du…
Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan…
Mener du også, at praktik i læreruddannelsen er en vigtig del af professionsuddannelsen til lærer? Så er uddannelsen som praktikvejleder i…
Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette…
Vil du have kompetencer til udvikle din og organisationens praksis i forhold til organisationsudvikling, projektledelse og projektkonsultation?
På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed, som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i…
Savner du inspiration til at udvikle din pædagogiske praksis med øje for kulturel mangfoldighed?
Bliv en dygtig pædagogisk relationsmedarbejder. Har du fået til opgave at udvikle processer og indsatser, der etablerer, vedligeholder og udvikler…
Har du brug for at kvalificere dine faglige kompetencer med hensyn til vejledning, rådgivning og facilitering?
Dette modul fokuserer på underviserens digitale kompetencer og på, hvordan og hvornår undervisningen kan undestøttes digitalt.
Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk…
Vil du arbejde med indsatser på et vidensbaseret og et forskningsbaseret – og informeret grundlag?
Tilmeld dig modulet og bliv skarpere til at…
Vil du udvikle dine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk med resiliens og empowerment som centralt for dit pædagogiske arbejde?
Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede…
Underviser du i naturfag? har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du…
Vil du styrke dine kompetencer i skriftlig formidling - med sigte på at styrke din faglighed i forhold til fx dokumentation?
Hvis du savner viden om dysleksi og arbejdet med denne elevgruppe i grundskolen, så klæder modulet dig på til det
Læs til læsevejleder eller ordblindelærer og bliv inspirator for udvikling af sprogtilegnelse i skolen.
Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.
Har du taget modul 1 og 2 på læsevejlederuddannelsen, så mangler du kun modulet Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. så har du de tre moduler, der udgør…
Står du som lærer eller pædagog midt i krydspresset med børn i inkluderende læringsfællesskaber i skolen, dagtilbud eller bosteder, så vil dette…
Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?
Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer?
Så meld dig til modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at…
Underviser og vejleder du i faget engelsk og har du interesse i at opnå yderligere faglige kompetencer i at varetage udvikling, rådgivning,…
Sundhed er en forudsætning for at leve et godt liv, men der er vidt forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan den skabes. På dette…
Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik, gennem integration af…
Dette modul retter sig mod elevernes digitale kompetencer og omhandler derfor kompetenceområder som digital myndiggørelse, design og computationel…
Diplommodul for dig der er er uddannet pædagog og som arbejder med de yngste børn.

Diplommodulet har sit fokus på barnets første 1000 dage, og er…
Vil du udvikle kompetencer til at undersøge og optimere metodetilgange i egen praksis og egne organisatoriske kontekster, herunder at kunne udvikle…
Bliv klogere på hvilke faktorer der påvirker ungdomsliv og identiteter og unges aktuelle udfordringer i forhold til sociale medier, forældre og…
Skolens vejledere har fået en central plads i forhold til skolens udvikling. Teamet omkring skolens læringscenter har derfor brug for en lang række…
Vil du være med til at kvalificere og facilitere de pædagogiske forandringsprocesser, som styrker børns sprog?
På dette modul kommer du til at…
Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker,…
Vil du være professionel vejleder? Med dette modul bliver du i stand til at sætte forandringsprocesserne i en større sammenhæng, gennemskue hvad de…