Del

MOOC - Supplerende undervisningsfag

Introduktion til studiemodel

En trefaset studiemodel:

Kompetenceudviklingsforløbet foregår i tre indbyrdes forbundne faser:

 1. Selvevaluering og samtale
 2. Studiearbejde

  • Tilegnelse af viden i en åben digital platform (MOOC)
  • Undervisning, individuel vejledning, holdvejledning og fagligt forum

 3. Eksamen (Kompetencemålsprøve).

Se studieaktivitet

Selvevaluering og samtale

Kompetenceudviklingsforløbet starter med, at du bliver bedt om at udfylde en personlig, digital selvevaluering baseret på fagets videns- og færdighedsmål, der tager udgangspunkt i Professionshøjskolen Absalons studieordning for læreruddannelsen.

Selvevalueringen fungerer som forberedelse til en vejledende selvevalueringssamtale med en Professionshøjskolen Absalon-underviser, hvor du får prioriteret arbejdet med det videre kompetenceudviklingsforløb.

Under samtalen justerer du og Professionshøjskolen Absalon-underviser sammen selvevalueringen, så den afspejler den kompetenceudvikling, som det i fællesskab vurderes er nødvendig.

Formålet med selvevalueringen og samtalen er tilsammen, at identificere hvilke af fagets videns- og færdighedsmål, du skal arbejde videre med i kompetenceudviklingsforløbet samtidig med, at der helt konkret bliver udpeget, hvilke dele af MOOC’en, der er særligt relevante for dig.

Samtalen er ikke en eksamen – der er målet, at samtalen opleves som relevant i forhold til at igangsætte en proces fokuseret på din læring. Deltagelse i selvevalueringen og samtalen er obligatorisk, idet der her skabes det fundament, som det samlede forløb bygger på.

Selvevalueringens vidensprofil

Vidensprofilen profilen viser deltageren vidensniveau og udpeger de vidensmål, som det er særligt relevant at arbejde videre med før eksamen.  I tilknytning til denne profil udpeger selvevalueringen, hvor i MOOC’en deltageren kan arbejde med de manglende vidensområder.

Selvevalueringens færdighedsprofil

Færidhedhedprofilen viser, i hvor høj grad du kan dokumentere de færdigheder, der indgår i undervisningsfaget.  Der skelnes mellem færdigheder, som du kan:

 1. Fremvise tilstrækkelig dokumentation for.
 2. Fremvise dokumentation, som sammen med en supplerende skriftlig refleksion, kan dokumentere.
 3. Ikke kan fremvise dokumentation for

Studiearbejde

Studiearbejde med vidensmål:
I MOOC’en kan du overordnet set tilegne dig viden inden for alle vidensområder. MOOC’en er struktureret, så det er muligt at arbejde med samtlige kompetenceområder tilknyttet et undervisningsfag. Undervisningsfaget er opdelt i 3 eller 4 moduler, hvor hvert modul er opbygget af 9-12 faglige temaer.

Du kan arbejde med alle temaer i alle moduler eller vælge at arbejde med enkelte temaer, afhængigt af hvilke temaer, der på baggrund af selvevalueringens vidensprofil, er blevet udpeget som relevante. Studiearbejdet vil være organiseret, så du fleksibelt kan arbejde med de faglige ressourcer – se videooplæg, lave quiz‘er, arbejde med temaopgaver og give peer-to-peer feedback på opgaver.

Om at arbejde med moduler og temaer:
Det konkrete studiearbejde foregår i de faglige temaer.  I forbindelse med temaet vil du i MOOC’en typisk finde følgende inden for hvert tema:

 • En tekst eller en video hvor underviseren introducerer temaet.
 • En oversigt over de kompetencemål som temaet arbejder med.
 • En kernetekst som formidler det faglige indhold i temaet.
 • Supplerende tekster og øvelser til teksten.
 • En quiz som tester om du har tilegnet sig temaets faktuelle informationer.
 • En temaopgave hvor du skal knytte temaets faglige indhold til egen praksis og derved demonstrere kompetencer inden for temaet.
 • En vejledning i hvordan du skal aflevere temaopgaven.
 • En vejledning i hvordan du kan give respons på andres opgaver samt få respons på egen opgave (peer to peer respons arbejde).

Studiegruppearbejde
Professionshøjskolen Absalon anbefaler at du og de øvrige deltagerne organiseres i studiegrupper. I studiegrupperne kan I give sparring på studiearbejdet med temaerne i MOOC’en og der kan skabes et socialt fagligt fællesskab for den enkelte omkring kompetenceudviklingsforløbet. Samtidig kan studiegrupperne fungere som udgangspunkt for at diskutere og reflektere over udvikling og gennemførsel af ny undervisningspraksis som et fælles kollegialt læringspotentiale.

Undervisning, individuel vejledning og holdvejledning
Undervisning og holdvejledning afvikles efter aftalt plan med Professionshøjskolen Absalon. Eksempelvis kan undervisningen og holdvejledningen afvikles på en fast ugedag fordelt over uddannelsesåret. Individuel vejledning aftales mellem deltageren og fagunderviser. Denne vejledning kan både foregå face-to-face, telefonisk og via Skype.

Til hvert fag er der tilknyttet en fagunderviser fra Professionshøjskolen Absalon. Denne fagunderviser igangsætter og følger faglige drøftelser og svarer på spørgsmål på MOOCens tilknyttede faglige forum. Forummet er kun åben for tilmeldte deltagere i undervisningsfagene for at skabe et trygt miljø uden offentlig adgang.

Hvis du efter selvevalueringen og samtalen vurderer, at du kan indfri alle undervisningsfagets videns- og færdighedsmål kan du indstille sig til eksamen hos Professionshøjskolen Absalon.

Eksamen

Eksamensformen følger de centralt udmeldte beskrivelser for eksamensformerne for de enkelte fag og er med ekstern censur. Der kan være tale om både skriftlig og mundtlig eksamen i undervisningsfaget.

 

Undervisningsfag 2018/2019

Samfundsfag

Dokumentationskrav:

Gymnasialt niveau for minimum et af fagene
Afsætning B, Historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, samtidshistorie B, eller Virksomhedsøkonomi B

Yderligere krav
Minimum 2 års undervisningserfaring i faget, samt undervisning i faget i det kommende skoleår, hvor faget læses.
Læreruddannet.

Madkundskab

Dokumentationskrav:

Gymnasialt niveau 

 • Bioteknologi A eller Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Biologi C eller Kemi C.

Yderligere krav
Minimum 2 års undervisningserfaring i faget, samt undervisning i faget i det kommende skoleår, hvor faget læses.
Læreruddannet.

Cxense Display