Del

Natur/teknik i indskolingen

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse af materiale på andre sprog.

I dette modul fokuseres på at planlægge og udvikle natur/teknologiundervisning med udgangspunkt i de yngste elevers interesser for de naturfaglige og teknologiske fænomener, eleverne møder i deres hverdag. Gennem hele modulet lægges der særlig vægt på de fagdidaktiske problemstillinger, der vedrører natur/teknologiundervisning i 1.- 3. klasse og udvalgte faglige områder.

Herunder:

 • Overgangen fra daginstitution til skole og indføring i skolens naturfaglige fagrække  
 • Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner  
 • Børnenes oplevelser og fortolkninger af naturfaglige fænomener og sammenhænge i deres hverdag og nære omverden. Der arbejdes med, hvordan man gradvis udvikler et naturfagligt begrebsapparat og lærer at identificere og reflektere over naturfaglige problemstillinger  
 • Undersøgelsesmetoder som direkte oplevelse, sansning, iagttagelse, beskrivelse, undersøgelse, stille spørgsmål og afprøvning med argumentation  
 • Teknologi og ressourcer, udvalgte dyr og planter og deres livsbetingelser, lokal bebyggelse og infrastruktur, naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen f.eks. årstider  
 • Sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet  
 • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring  
 • Læringsteori om børns kognitive udvikling set i forhold til naturfagenes abstrakte repræsentationsformer  
 • Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder indgår som centrale

  dele af studieprocessen og i forhold til praksis i skolen.

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.