Del

Natur/teknologiundervisning med fokus på menneskets samspil med naturen

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse af materiale på andre sprog.

I dette modul arbejdes tematiseret med forskellige aspekter af mennesket og menneskets samspil med naturen og teknologi. Hvert tema vil være karakteriseret ved både at indeholde naturfaglige eller teknologiske aspekter samt fagdidaktiske i relation til undervisning i natur/teknologi i skolen. Der vil være fokus på menneskets anvendelse af teknologi og udnyttelse af naturgrundlaget i et bæredygtighedsperspektiv.

Følgende elementer vil være centrale:  

  • Begrebet bæredygtighed og undervisning frem mod udvikling af handlekompetence hos eleverne i skolen  
  • Forskellige interessenters brug og udnyttelse af naturen og dens ressourcer vil indgå som en central del af undervisningen, samt hvordan dette kan indgå i undervisningen i skolen  
  • Positive og negative konsekvenser ved anvendelsen af naturgrundlaget i forhold til ønskede udviklinger af livsbetingelser og levevilkår for mennesker og bæredygtighed generelt såvel lokalt som globalt.
  • Menneskets fysiologi og sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet  
  • Belysning af aktuelle, samfundsmæssige sammenhænge/problemstillinger (f.eks. energiforsyning, globale og lokale sundhedsaspekter og teknologiudviklingens betydning). Der vil både blive fokuseret på en faglig belysning af disse forhold og udvikling af den studerendes egen forståelse og stillingtagen til grundlæggende forhold ved menneskers udnyttelse af naturgrundlaget i et bæredygtighedsperspektiv  
  • Sammenhænge mellem det lokale og det globale.  
  • Undervisningsmæssige aspekter af at betragte natur/teknologi som et almendannende fag  
  • Undervisningsmæssige aspekter af at udvikle elevernes naturfaglige ræsonnementer  
  • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. I studiet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet