Del

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Projektforløbet indledes med to undervisningsgange – én fælles undervisningsgang for alle diplomuddannelser med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen og én uddannelsesopdelt undervisningsgang, der har fokus på at kvalificere den enkeltes tema. Desuden tilbydes hjælp til målrettet søgning i databaser.

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende dokumenterer kompetencer til at identificere, analysere og vurdere problemstillinger af relevans for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens område. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende anskueliggør mulige handlinger, løsninger og udvikling af praksis, som baserer sig på inddragelse af relevante teoridannelser, metoder og empiriske data.

Læringsmål

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

Viden

Den studerende

  • Skal have viden om forskellige videnskabsteoretiske tilgange til uddannelses- og erhvervs- og karrierevejledning
  • Skal have viden om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teori, metode og praksis samt evaluering og kvalitetsudvikling
  • Skal kunne forstå og reflektere over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teori, metode og praksis i såvel et individ- som et samfundsperspektiv
Færdigheder
  • Skal kunne anvende, analysere og vurdere forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  • Skal kunne anvende, vurdere og begrunde metoder og færdigheder til vejledning og identificering af vejledningsbehov
  • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til interne og eksterne samarbejdspartnere
Kompetencer

Den studerende

  • Skal kunne håndtere empiri med inddragelse af metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser for herigennem at belyse og bearbejde komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  • Skal selvstændigt kunne indgå i faglige fællesskaber og tværfagligt samarbejde inden for rammerne af en professionel etik for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  • Skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af afgangsprojektet og øvrige moduler i Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Omfang

15 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Afgangsprojekt

Start dato: 20. august 2018

Slut dato: 11. januar 2019

Tidsangivelse: 2 seminarer 20.08. og 10.09. kl. 9.00 - 15.00 + individuel vejledning

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 11.000,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display