Del

Realkompetencevurdering (RKV)

Overvejer du at gå i gang med en akademi- eller diplomuddannelse hos Professionshøjskolen Absalon, kan det være relevant at få foretaget en realkompetencevurdering (RKV).

Fordelene ved en realkompetencevurdering er, at du fx. kan blive optaget på en uddannelse, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav, og at du kan få afklaret eventuelle muligheder for at få afkortet dit uddannelsesforløb.

Typer af realkompetencevurderinger

Du vil typisk søge om at få anerkendt dine kompetencer, hvis du har behov for at klarlægge:

 • om du kan blive optaget på en akademi eller diplomuddannelse, selv om du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Anerkendes dine kompetencer, opnår du et adgangsbevis til den akademi eller diplomuddannelse du har søgt om optagelse på.
 • om dit nuværende viden- og kompetenceniveau betyder, at du kan blive fritaget for dele af en uddannelse. Det betyder, at det er muligt at få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet. Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du kompetencebevis(er), som svarer til et modulbevis.
 • om dit nuværende viden- og kompetenceniveau betyder, at du kan blive fritaget for hele uddannelsen. Er dette tilfældet, vil du få et uddannelsesbevis.
 • muligheder for dispensation, hvis du tidligere har været i gang med en akademi- eller diplomuddannelse, men ikke har afsluttet inden for 6 år. Vær opmærksom på, at en dispensation adskiller sig fra en kompetencevurdering, da den kun gælder på den uddannelsesinstitution, som har udstedt dispensationen - og kun i forhold til de ansøgte fag/moduler.

I et realkompetencevurderingsforløb kan der ske tre ting:

 • Du får umiddelbart anerkendt de realkompetencer, som du har søgt om, og opnår enten et adgangsbevis, kompetencebevis eller et uddannelsesbevis.
 • Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om.
 • Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men skal igennem et individuelt real-kompetenceforløb. Et sådan realkompetenceforløb kan højst have en varighed svarende til én uge.

Hvem foretager kompetencevurderingen?

Professionshøjskolen Absalon foretager kompetencevurderingen.

Den udføres altid i forhold til de adgangskrav og målbeskrivelser, der er opstillet for uddannelsen og de enkelte fagmoduler.

Vurderingen foretages af fagkonsulenter indenfor det uddannelsesområde, hvor du har ansøgt om RKV. Vurderingen kan først igangsættes, når du er afklaret med, hvilken uddannelse du ønsker, at blive kompetencevurderet til.

Sådan foregår processen

Kompetencevurderingen sker på baggrund af forskellig skriftlig dokumentation, som du selv fremfinder.

Processen omfatter følgende trin:

 • Henvend dig gerne til Professionshøjskolen Absalon. Kontaktoplysninger findes under "Kontakt" på denne side.  Her vil en samtale afklare, om der er basis for at igangsætte en kompetencevurdering, og hvordan du skal dokumentere dine kompetencer.
 • Herefter skal du udfylde et ansøgningsskema, og fremfinde og dokumentere nødvendige oplysninger. Se Dokumenter dine kompetencer.
 • Professionshøjskolen Absalon vil nu behandle din ansøgning. 
 • Du vil senest to uger efter vurderingsforløbets afslutning modtage en afgørelse. Får du afslag, vil vi oplyse dig om, hvordan du kan komme videre med dine uddannelsesplaner.

Økonomi

Kompetencevurderingen er gratis for ansøgere, der har en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

For ansøgere med en videregående uddannelse er realkompetencevurdering (uanset udfaldet) omfattet af deltagerbetaling jf. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse § 8 stk. 1.

Mere om RKV

Individuel kompetencevurdering har til formål at give anerkendelse for ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en videregående voksenuddannelse eller en diplomuddannelse. Vurderingen foretages i forhold til enten adgangskrav (adgangsbevis) til en diplomuddannelse eller målbeskrivelser (kompetencebevis) for en diplomuddannelse eller dele heraf.

Realkompetencevurdering er en vurdering af den samlede mængde viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet. Det betyder, at det er muligt at få anerkendt de kompetencer, der er opnået ved en uformel ikke adgangsgivende uddannelse sammen med inddragelse af f.eks. lang karriere i praksis, forenings- og fritidsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter eller tillidshverv m.v. Det er også muligt at få vurderet kompetencer både fra det ordinære uddannelsessystem såvel som fra det ikke etablerede uddannelsessystem. Der kan søges om at få kompetencer vurderet i forhold til de diplom- og akademiuddannelser, som Professionshøjskolen Absalon udbyder.

Klage over afslag

Du har ret til at klage over et afslag på iværksættelse af realkompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence. Klager over institutionens afgørelse om merit og anerkendelse af realkompetencer kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. 

Du skal sende din klage til: Sikkerpost-Uddservice@pha.dk 
Emne: Klage RKV, ATT: EVU og Kvalifikationsnævnet

Følgende skal fremgå af klagebrevet:

 • Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet
 • At det er Professionshøjskolen Absalon, Efter- og Videreuddannelse, der har truffet afgørelsen. 
 • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale eller dato for det brev, der indeholder afgørelsen). 
 • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor. 

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at de kan ændre på vores vurdering af din sag.

Når vi modtager en klage til Kvalifikationsnævnet, skal vi vurdere sagen på ny. Hvis afgørelsen fastholdes, skal vi videresende din klage til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for ikke at imødekomme din klage. 

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og vi får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at du ikke kan klage over den.

Læs mere om Kvalifikationsnævnet

Hvad skal en ansøgning indeholde ved et:

Adgangsbevis

Ansøgningen skal bestå af:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema hvor det tydeligt angives, hvilken diplomuddannelse der søges optagelse på.
 2. Et personligt og detaljeret CV samt en kort tekst der motiverer ansøgningen.
 3. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/ frivilligt arbejde m.m.
Kompetencebevis i forhold til et fagmodul

Ansøgningen skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilket modul der søges kompetencebevis til. Derudover et udvidet CV og en tekst, der begrunder ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har erhvervet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/ frivilligt arbejde m.m.
 3. Ansøgningen vurderes af Professionshøjskolen Absalon
 4. Herefter vil ansøger typisk blive stillet en opgave. 
Uddannelsesbevis

For at modtage et uddannelsesbevis skal ansøgeren enten have bestået eller godkendt ved realkompetencevurdering (kompetencebevis) både obligatoriske og udvalgte fagmoduler svarende til 60 ECTS incl. afgangsprojekt.

Se afsnittet om kompetencebevis.

Rapport

Når realkompe- tencer bliver en genvej til uddannelse

Rapporten beskriver en undersøgelse af, hvordan studerende, som er blevet realkompetencevurderet for at blive optaget på Diplom i Ledelse, har klaret sig i uddannelsen set i forhold til, hvordan ordinære studerende har klaret sig.