Del

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af den enkeltes samlede mængde viden, erfaring og kompetencer. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution. Får du anerkendt dine kompetencer, får du et bevis herpå.

En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav. I Professionshøjskolen Absalon kan du søge om realkompetencevurdering inden for en række diplomuddannelser.

Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til?

Du kan søge at få anerkendt dine kompetencer i forhold til tre områder:

 1. Adgangskrav
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.

 2. Indhold og mål i uddannelsesmoduler
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere moduler på en diplomuddannelse eller videregående uddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et kompetencebevis, som svarer til et modulbevis.

 3. Indhold og mål i en hel uddannelse
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine kompetencer svarer til en hel diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et uddannelsesbevis.
Hvordan søger jeg om at blive godkendt til en realkompetencevurdering?

Du skal starte med at udfylde og indsende et ansøgningsskema, som vi bruger til at vurdere, om RKV er det rigtige for dig. Måske er det mere relevant at søge om merit, eller måske er det urealistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer.

Bliver du godkendt, vil du modtage en bekræftelse og det egentlige realkompetencevurderingsforløb går i gang, ved at du udfylder en egentlig RKV-ansøgning. Se RKV-forløb.

Hvordan udarbejder jeg en RKV-ansøgning?

Det er dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker at blive vurderet på.

I ansøgningen skal du gøre opmærksom på, hvilken uddannelse du søger vurdering i forhold til, og hvilket bevis du søger om - adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis.

 1. Adgangsbevis
  Hvis du søger om adgangsbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til adgangskravene på den uddannelse, du søger vurdering i forhold til.

 2. Kompetencebevis
  Hvis du søger om kompetencebevis(er), er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til kompetencemålene eller studieordningsmålene for de moduler, du søger anerkendelse af.

 3. Uddannelsesbevis
  Hvis du søger om uddannelsesbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til kompetencemålene eller studieordningsmålene for i alt fem moduler i den uddannelse, du søger anerkendelse af. Herefter får du til opgave at udarbejde en synopsis i relation til uddannelsens afgangsprojekt.

Du kan orientere dig i studieordningen for den uddannelse, du ønsker vurdering i forhold til. Du finder både bekendtgørelser og studieordninger i menuen til højre eller under den uddannelse, du ønsker at blive vurderet i forhold til. http://www.realkompetence.dk/

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan en ansøgning kan opbygges - se www.minkompetencemappe.dk

Med udgangspunkt i Min kompetencemappe kan du bygge en ansøgning op i følgende afsnit:

 • Hvilket bevis søger jeg om - adgangsbevis, kompetencebevis, uddannelsesbevis?
 • Hvilken uddannelse drejer det sig om? Hvilket modul?
 • Kort om dig
 • Din erhvervserfaring
 • Dine erfaringer - fra foreningslivet, fritidslivet og/eller folkeoplysning
 • Andre kompetencer
 • En prosatekst, hvor du på maks. tre sider beskriver og reflekterer over egne praksiserfaringer i forhold til det, du søger RKV for, og hvor du kan udpege dilemmaer og udstikke perspektiver for udviklingen af praksis samt referere til dit dokumentationsmateriale.
Hvilken dokumentation skal jeg sende med?

Det er som nævnt dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker vurderet. Du skal vedlægge dokumentation for de kompetencer, der er beskrevet i ansøgningen. Det kan være:

 • Uddannelsesbaggrund med dokumentation for ikke fuldførte uddannelsesforløb med beskrivelser af studieretninger og moduler, praktikker m.v.
 • Efteruddannelse med dokumentation for projekter, højskoleophold, studieophold i udlandet, aftenskoler m.v.
 • Erhvervserfaring med dokumentation for internationale projekter, samarbejdsrelationer, dokumentations- og afrapporteringsopgaver, foredrag, artikler, folkeoplysning m.v.
 • Erfaringer fra fritidsliv, foreningsliv og folkeoplysning - med dokumentation af f.eks. ledelsesfunktioner, koordinerende funktioner, aktiviteter i forbindelse med organisationsarbejde, bestyrelsesarbejde, tillidshverv m.v.
Hvem foretager en realkompetencevurdering?

Det er de uddannelsesinstitutioner, som udbyder diplomuddannelserne, der har forpligtelsen til at forestå den individuelle kompetencevurdering. Vurderingen kan altså foretages af én eller flere af de otte udbydere i landet.

Realkompetencevurderingen foretages af bedømmere ansat af de enkelte uddannelsesinstitutioner. Desuden indgår der i et bedømmerkorps underviser- eller censorerfaring fra diplomuddannelserne.

De enkelte uddannelsesinstitutioner kan indgå aftale om samarbejde eller arbejdsdeling vedrørende gennemførelse af realkompetencevurderingen.

Hvordan bliver min RKV-ansøgning vurderet?

Når vi har modtaget din RKV-ansøgning indeholdende udvidet CV, beskrivelse af dine kompetencer i forhold til de enkelte uddannelsesmoduler samt bilag i form af dokumentationsmateriale, foretager vi vurderingen med inddragelse af relevante fagpersoner. Du kan eventuelt blive indkaldt til en uddybende samtale.

Herefter får du svar på, om der er grundlag for at iværksætte en realkompetencevurdering samt oplysning om evt. udarbejdelse af yderligere opgave.

I en realkompetencevurdering kan der ske tre ting:

 • Du får anerkendt de realkompetencer, som du har søgt om og får enten et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis
 • Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om
 • Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men skal igennem et individuelt realkompetenceforløb

Hvis vi skønner, at de dokumenterede kompetencer ikke svarer til adgangskravene eller til målene for den uddannelse, der er udgangspunkt for vurderingen, kan vi afvise en ansøgning om realkompetencevurdering. En afvisning kan eventuelt følges op af en vejledning, hvis du ønsker det. Afvisning vil på lige fod med udstedelse af bevis afstedkomme samme fakturering.

Hvad er et individuelt realkompetencevurderingsforløb?

Tilrettelæggelsen af et individuelt realkompetenceforløb sker i samarbejde med dig.

I forløbet får du mulighed for yderligere at demonstrere og få vurderet dine kompetencer. De teoretiske og praktiske færdigheder vurderes ved hjælp af metoder, der er tilpasset det modul eller den uddannelse, der er grundlag for vurderingen. Det kan dreje sig om portefolio, interviews, tests og opgaver med udgangspunkt i egen praksis ved hjælp af cases, skitser, planer etc.

Ved ansøgning om uddannelsesbevis foretages en realkompetencevurdering i forhold til målene for afgangsprojektet for den pågældende uddannelse. Vurderingen foretages ved hjælp af en samtale, der kan tage udgangspunkt i en mindre skriftlig opgave.

Resultatet af realkompetenceforløbet vil foreligge senest to uger efter forløbets afslutning.

Hvis du er i tvivl, om det er realistisk at få vurderet dine realkompetencer eller i tvivl om, hvordan ansøgningen skal skrives, kan du kontakte vores vejledere. 

Du kan læse mere om realkompetencevurdering i Realkompetencebekendtgørelsen.

Hvilke uddannelser kan man søge realkompetencevurdering til?

Hos Professionshøjskolen Absalon kan du søge om realkompetencevurdering inden for følgende diplomuddannelser:

Hvordan klager man over afslag?

Du har ret til at klage over et eventuelt afslag. Det skal ske inden for to uger efter, at du har fået afslag og skal ske til kvalifikationsklagenævnet, der er den øverste instans for godkendelse af realkompetencer. Desuden skal du følge en centralt formuleret klageprocedure. Klagen sendes Professionshøjskolen Absalon og skal indeholde oplysninger om, hvilken instans der har truffet afgørelsen, hvordan og hvornår du har fået oplysning om afgørelsen, samt hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor.

Afhængig af, hvad du har søgt og fået afslag på, vil du modtage svar på din klage og oplysning om, hvor du kan anke svaret.

Se oversigt over klageadgang på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvad koster det?

Prisen for at få foretaget en realkompetencevurdering ved Professionshøjskolen Absalon afhænger af ansøgers uddannelsesniveau.

Faglærte/ufaglærte ansøgere opkræves ikke betaling for realkompetencevurdering. Ansøgere, der har højere uddannelse end en erhvervsuddannelse, dvs. en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, opkræves følgende betaling:

 • 3.000,- kr. pr. kompetencebevis
 • 5.000,- kr. for et uddannelsesbevis
Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Din ansøgning skal sendes til: tinn@pha.dk  (Tina Rozumiak Nicolajsen)

Du har også mulighed for at sende din ansøgning som sikker mail (krypteret e-mail)
Noter venligst "RKV ansøgning" i emnefeltet. Læs mere her.

RKV-forløb

Adgangsbevis

Ansøgningen skal bestå af:

 1. Et udfyldt ansøgningsskema hvor det tydeligt angives, hvilken diplomuddannelse der søges optagelse på.
 2. Et personligt og detaljeret CV samt en kort tekst der motiverer ansøgningen.
 3. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har indhentet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
Kompetencebevis i forhold til et fagmodul

Ansøgningen skal bestå af:

 1. En ansøgning hvor det tydeligt angives, hvilket modul der søges kompetencebevis til. Derudover et udvidet CV og en tekst, der begrunder ansøgningen.
 2. Dokumentation for de kompetencer, som ansøger har erhvervet dels via uddannelse/kurser og dels via beskæftigelse/foreningsarbejde/frivilligt arbejde m.m.
 3. Ansøgningen vurderes af Professionshøjskolen Absalon
 4. Herefter vil ansøger typisk blive stillet en opgave. Ud fra en selvvalgt problemformulering, skal besvarelsen indeholde en redegørelse, en analyse og en diskussion af den formulerede problemstilling. Desuden skal tekst og litteratur forholde sig til læringsmålene i den aktuelle studieordning i det fagmodul, hvori der søges kompetencebevis.
Uddannelsesbevis

For at modtage et uddannelsesbevis skal ansøgeren enten have bestået eller godkendt ved realkompetencevurdering (kompetencebevis) både obligatoriske og udvalgte fagmoduler svarende til 60 ECTS incl. afgangsprojekt.

Se afsnittet om kompetencebevis.

Cxense Display