Del

Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet er modulopbygget og består af fem moduler, i alt 30 ECTS, der alle er baseret på diplommoduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Forløbets moduler er udviklet med et særligt fokus på undersøgelse, diagnosticering og behandling i relation til akut opståede muskuloskeletale skader. Undervisningen tilrettelægges med en tæt kobling mellem teori og klinisk praksis.

Modulerne giver deltageren den seneste viden om og metoder til intervention i akut fysioterapi og styrker deltagernes kliniske kompetencer, diagnostiske færdigheder og kliniske beslutningstagen, samt tværprofessionelle samarbejdskompetencer ift. inddragelse, støtte og udvikling af patienters og pårørendes handlemuligheder i det akutte behandlingsforløb.

Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges med lokale organisatoriske aktiviteter for fysioterapeutisk praksis, eksempelvis kompetencekort, studiepraktikker, mentorordning, logbog el.lign.

Fem moduler

Sundhedsindsatser og -begreber i praksis, relateret til det akutte patientforløb (10 ECTS)

Dette modul fokuserer på, hvordan sundhedsindsatser og –begreber har betydning i praksis.

Det får du ud af modulet

  • viden om, hvordan denne praksis udvikler sig, set fra brugerens og den professionelles perspektiv, samt i en organisatorisk og sektormæssig sammenhæng. 
  • viden om, hvordan der arbejdes kvalificeret med at tilrettelægge og gennemføre professionelle og tværprofessionelle indsatser med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, i relation til det akutte patientforløb.

Læs mere og tilmeld dig her

Rehabilitering i forhold til den akutte patient (5 ECTS)

Modulet fokuserer på den rehabiliterende indsats i forhold til patienter med akut opståede muskuloskeletale skader. Derudover ses der på de samfundsmæssige-, institutionelle og lokale rammers betydning for rehabiliteringsindsatser

Det får du ud af modulet

  • kompetencer til at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen
  • kompetencer til at indgå i samarbejde med patienten.

Fysioterapi – teori og praksis i relation til det akutte forløb (5 ECTS)

Modulet sætter fokus på udvikling af den akutte fysioterapeutiske praksis ved integration af praksiserfaring samt en evidensbaseret tilgang til fysioterapi.

Det får du ud af modulet

  • kompetenceudvikling inden for diagnostisk fysioterapi, klinisk ræsonnering, undersøgelse og behandling.
  • kompetencer til anvende forskellige metoder og redskaber til undersøgelse, intervention, evaluering og dokumentation af den akutte fysioterapeutiske praksis.

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til den akutte fysioterapeutiske praksis

Modulet sætter fokus på udvikling af klinisk praksis

Det får du ud af modulet

  • kompetencer til kunne afdække udviklingsbehov relateret til fysioterapeutisk praksis i relation til patienter med akut opståede muskuloskeletale skader, samt at styrke grundlaget for at vurdere og implementere såvel kendte som nye metoder i undersøgelse, diagnosticering og behandling.
  • viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udviklingen af den akutte fysioterapeutiske kliniske praksis.

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet med fokus på det akutte forløb (5 ECTS)

Moduler har fokus på at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i det akutte patient-/brugerforløb, således at patienten oplever en sammenhæng i deres samlede forløb.

Det får du ud af modulet

  • kompetencer i forhold til at udvikle, påvirke og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i det akutte patient-/brugerforløb.
  • viden om værdimæssige, juridiske og organisatoriske sammenhænge og rammer i forhold til brugerinddragelse samt ledende og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser.
Cxense Display